รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74110 01 คลองตากล่อม แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 02 แคราย แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 03 หนองล่าง แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 04 แคราย2 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 05 ศาลเจ้า แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน(74110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองตากล่อม หมู่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
2.บ้านแคราย หมู่ 2 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
3.บ้านหนองล่าง หมู่ 3 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
4.บ้านแคราย2 หมู่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
5.บ้านศาลเจ้า หมู่ 5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110