รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13190 01 แค แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 02 ท่าควาย แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 03 น้ำดำ แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 04 สวนมะม่วง แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร(13190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแค หมู่ 1 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
2.บ้านท่าควาย หมู่ 2 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
3.บ้านน้ำดำ หมู่ 3 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
4.บ้านสวนมะม่วง หมู่ 4 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190