รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22000 01 หนองเคล้า แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 02 เนินท้ายวัด แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 03 หนองตะเคียนเฒ่า แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 04 หนองตะโกรม แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 05 คลองขวาง แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 06 ชำโสม แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 07 แก้ว แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 08 เขากะแจะ แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 09 คลองขวาง แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 10 เขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี(22000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองเคล้า หมู่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
2.บ้านเนินท้ายวัด หมู่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
3.บ้านหนองตะเคียนเฒ่า หมู่ 3 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
4.บ้านหนองตะโกรม หมู่ 4 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
5.บ้านคลองขวาง หมู่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
6.บ้านชำโสม หมู่ 6 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
7.บ้านแก้ว หมู่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
8.บ้านเขากะแจะ หมู่ 8 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
9.บ้านคลองขวาง หมู่ 9 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
10.บ้านเขาตานก หมู่ 10 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000