รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14150 01 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 02 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 03 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 04 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 05 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 06 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 07 เพชร แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 08 คูเมือง แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 09 ทุ่งแห้ว แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 10 หนองแขม แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 11 ทองเลื่อน แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 12 หนองถ้ำ แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 13 ดอนทอง แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
14150 14 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา(14150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแสวงหา หมู่ 1 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
2.บ้านแสวงหา หมู่ 2 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
3.บ้านแสวงหา หมู่ 3 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
4.บ้านแสวงหา หมู่ 4 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
5.บ้านแสวงหา หมู่ 5 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
6.บ้านแสวงหา หมู่ 6 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
7.บ้านเพชร หมู่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
8.บ้านคูเมือง หมู่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
9.บ้านทุ่งแห้ว หมู่ 9 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
10.บ้านหนองแขม หมู่ 10 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
11.บ้านทองเลื่อน หมู่ 11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
12.บ้านหนองถ้ำ หมู่ 12 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
13.บ้านดอนทอง หมู่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
14.บ้านแสวงหา หมู่ 14 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150