รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13140 01 โคกม่วง โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 02 คลอง โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 03 หนองงูเหลือม โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 04 ป่าหว้า โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 05 หนองตลิ่งชัน โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 06 สร้างเค็ม โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 07 โคกสังข์ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 08 ใหม่ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 09 สะพานดำ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 10 ดอนข่อย โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 11 หนองยาว โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 12 โคกกรวด โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี(13140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโคกม่วง หมู่ 1 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
2.บ้านคลอง หมู่ 2 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
3.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
4.บ้านป่าหว้า หมู่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
5.บ้านหนองตลิ่งชัน หมู่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
6.บ้านสร้างเค็ม หมู่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
7.บ้านโคกสังข์ หมู่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
8.บ้านใหม่ หมู่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
9.บ้านสะพานดำ หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
10.บ้านดอนข่อย หมู่ 10 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
11.บ้านหนองยาว หมู่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
12.บ้านโคกกรวด หมู่ 12 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140