รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13290 01 ไร่ โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 02 โพแตงเหนือ โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 03 โพแตงใต้ โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13290 04 โพแตงใต้ โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร(13290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไร่ หมู่ 1 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
2.บ้านโพแตงเหนือ หมู่ 2 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
3.บ้านโพแตงใต้ หมู่ 3 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
4.บ้านโพแตงใต้ หมู่ 4 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290