รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13140 01 หนองโพธิ์ ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 02 ไร่ ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 03 หัวนา ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 04 โคกกลาง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 05 นายี่ ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 06 หนองหัวลิง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 07 ไผ่ล้อม ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 08 ใหม่ ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 09 หัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 10 ครัว ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 11 หนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี(13140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
2.บ้านไร่ หมู่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
3.บ้านหัวนา หมู่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
4.บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
5.บ้านนายี่ หมู่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
6.บ้านหนองหัวลิง หมู่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
7.บ้านไผ่ล้อม หมู่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
8.บ้านใหม่ หมู่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
9.บ้านหัวคุ้ง หมู่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
10.บ้านครัว หมู่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
11.บ้านหนองกลาง หมู่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140