รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ , ,
รหัสไปรษณีย์แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10900 ทั้งแขวงจตุจักร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร(10900) โดยมีไปรษณีย์จตุจักรรับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10908 ไปรษณีย์สำนักงานใหญ่ ปตท. สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ตลาดนัดสวนจตุจักร บริเวณสำนักงานตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด