รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คือ Wang Mai , Pathum Wan , Bangkok
รหัสไปรษณีย์แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ พื้นที่ แขวง เขต จังหวัด
10110 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10120 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ทั้งแขวง ยกเว้นอาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท,ศาลแขวงปทุมวัน,อาคารลุมพินีทาวเวอร์,อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10400 อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์ บ้านปทุมวัน ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10500 ศาลแขวงปทุมวัน วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 5 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง(10330) ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) และ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.พื้นที่อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระโขนง รหัสไปรษณีย์ 10110
2.พื้นที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
3.พื้นที่ทั้งแขวง ยกเว้นอาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท,ศาลแขวงปทุมวัน,อาคารลุมพินีทาวเวอร์,อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
4.พื้นที่อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์ บ้านปทุมวัน ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400
5.พื้นที่ศาลแขวงปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10332 ไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์ 254 อาคารจามจุรี 9(จุฬาซอย 42)จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด