รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
57340 ต้า ขุนตาล เชียงราย
57340 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
57340 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
57140 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
57140 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57140 เวียง เชียงของ เชียงราย
57140 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57140 สถาน เชียงของ เชียงราย
57140 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
57150 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
57150 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
57150 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
57150 โยนก เชียงแสน เชียงราย
57150 เวียง เชียงแสน เชียงราย
57150 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57110 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57110 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
57110 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
57160 งิ้ว เทิง เชียงราย หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24
57230 งิ้ว เทิง เชียงราย หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25
57230 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
57160 ตับเต่า เทิง เชียงราย
57230 ปล้อง เทิง เชียงราย
57230 แม่ลอย เทิง เชียงราย
57160 เวียง เทิง เชียงราย
57230 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
57160 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
57160 หงาว เทิง เชียงราย
57230 หนองแรด เทิง เชียงราย
57190 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
57190 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
57190 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
57190 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
57190 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
57290 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57290 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57290 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
57290 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
57290 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120 เจริญเมือง พาน เชียงราย
57120 ดอยงาม พาน เชียงราย
57120 ทรายขาว พาน เชียงราย
57280 ทานตะวัน พาน เชียงราย
57250 ธารทอง พาน เชียงราย
57120 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
57120 ม่วงคำ พาน เชียงราย
57120 เมืองพาน พาน เชียงราย
57280 แม่เย็น พาน เชียงราย
57120 แม่อ้อ พาน เชียงราย
57120 เวียงห้าว พาน เชียงราย
57120 สันกลาง พาน เชียงราย
57120 สันติสุข พาน เชียงราย
57120 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57120 หัวง้ม พาน เชียงราย
57000 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57100 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57100 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57100 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
57100 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
57100 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
57100 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57000 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57110 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
57270 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
57270 จันจว้า แม่จัน เชียงราย
57110 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
57110 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
57110 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
57240 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
57110 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
57240 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
57110 ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
57110 สันทราย แม่จัน เชียงราย
57240 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
57240 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
57110 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
57110 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
57250 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
57250 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
57250 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
57250 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
57000 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
57180 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
57180 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
57180 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
57180 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
57180 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
57180 วาวี แม่สรวย เชียงราย
57180 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
57130 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
57220 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
57130 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
57130 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
57130 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
57130 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
57130 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
57220 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
57310 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
57310 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
57310 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
57310 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
57210 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57210 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57210 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57210 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57210 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57210 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
57210 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
57210 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
57170 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
57170 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
57260 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
57260 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
57170 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
57260 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
57170 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 117 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 22 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล รหัสไปรษณีย์ 57340
2. ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล รหัสไปรษณีย์ 57340
3. ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล รหัสไปรษณีย์ 57340
4. ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
5. ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
6. ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
7. ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
8. ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
9. ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
10. ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
11. ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
12. ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
13. ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
14. ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
15. ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
16. ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
17. ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
18. ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
19. ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
20. หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
21. หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
22. ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
23. ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
24. ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
25. ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
26. ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
27. ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
28. ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
29. ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
30. ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
31. ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
32. ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
33. ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
34. ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
35. ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
36. ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
37. ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
38. ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
39. ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
40. ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
41. ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
42. ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
43. ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
44. ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น รหัสไปรษณีย์ 57280
45. ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
46. ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
47. ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
48. ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
49. ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น รหัสไปรษณีย์ 57280
50. ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
51. ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
52. ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
53. ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
54. ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
55. ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
56. ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
57. ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
58. ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
59. ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
60. ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
61. ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
62. ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
63. ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
64. ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
65. ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
66. ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
67. ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
68. ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
69. ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
70. ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
71. ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
72. ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
73. ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า รหัสไปรษณีย์ 57270
74. ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า รหัสไปรษณีย์ 57270
75. ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
76. ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
77. ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
78. ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
79. ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
80. ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
81. ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
82. ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
83. ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
84. ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
85. ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
86. ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
87. ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
88. ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
89. ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
90. ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
91. ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
92. ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
93. ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
94. ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
95. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
96. ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
97. ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
98. ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
99. ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
100. ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ รหัสไปรษณีย์ 57220
101. ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
102. ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
103. ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
104. ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
105. ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
106. ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ รหัสไปรษณีย์ 57220
107. ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
108. ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
109. ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
110. ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
111. ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
112. ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
113. ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
114. ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
115. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
116. ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
117. ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
118. ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
119. ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170
120. ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170
121. ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
122. ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
123. ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170
124. ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
125. ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170