รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
46130 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
46110 กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46110 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
46160 กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์
46160 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์
46160 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์
46160 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์
46160 สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์
46160 หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์
46180 ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์
46180 ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์
46180 นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์
46180 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์
46180 เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์
46180 โพน คำม่วง กาฬสินธุ์
46130 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
46130 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
46130 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
46130 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
46130 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
46000 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์
46000 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์
46000 นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์
46000 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์
46000 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์
46190 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์
46190 กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์
46190 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
46190 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
46190 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์
46190 ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์
46160 นาคู นาคู กาฬสินธุ์
46160 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์
46160 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์
46160 ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์
46160 สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์
46230 นามน นามน กาฬสินธุ์
46230 ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์
46230 สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์
46230 หนองบัว นามน กาฬสินธุ์
46230 หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์
46000 กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46000 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
46120 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์
46120 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์
46210 ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์
46210 สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์
46210 เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์
46150 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
46150 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
46150 มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
46150 ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
46150 ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
46150 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
46150 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
46150 หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
46140 นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46140 นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46140 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46140 โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46140 โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46140 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46140 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46140 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
46180 คำสร้างเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ์
46180 สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์
46180 สำราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์
46180 หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์
46220 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 ลำหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46220 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
46240 คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
46240 ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
46240 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
46240 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
46170 กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
46170 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 133 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 14 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
2. ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
3. ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
4. ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
5. ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
6. ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
7. ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
8. ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
9. ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
10. ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
11. ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
12. ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
13. ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
14. ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
15. ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
16. ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
17. ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
18. ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
19. ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
20. ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
21. ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
22. ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
23. ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
24. ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
25. ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
26. ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
27. ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
28. ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
29. ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
30. ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
31. ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
32. ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
33. ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
34. ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
35. ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
36. ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
37. ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
38. ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
39. ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
40. ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
41. ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
42. ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
43. ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
44. ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
45. ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
46. ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
47. ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
48. ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
49. ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
50. ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
51. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
52. ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
53. ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
54. ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
55. ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
56. ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
57. ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
58. ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
59. ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
60. ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
61. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
62. ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
63. ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
64. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
65. ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
66. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
67. ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
68. ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
69. ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
70. ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
71. ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
72. ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
73. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
74. ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
75. ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
76. ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
77. ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
78. ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
79. ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
80. ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
81. ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
82. ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
83. ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
84. ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
85. ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
86. ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
87. ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
88. ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
89. ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
90. ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
91. ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ รหัสไปรษณีย์ 46210
92. ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ รหัสไปรษณีย์ 46210
93. ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ รหัสไปรษณีย์ 46210
94. ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
95. ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
96. ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
97. ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
98. ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
99. ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
100. ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
101. ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
102. ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
103. ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
104. ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
105. ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
106. ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
107. ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
108. ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
109. ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
110. ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
111. ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
112. ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
113. ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
114. ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
115. ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
116. ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
117. ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
118. ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
119. ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
120. ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
121. ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
122. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
123. ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
124. ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
125. ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
126. ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
127. ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
128. ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
129. ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
130. ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
131. ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
132. ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
133. ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
134. ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
135. ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170