รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
42110 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
42110 จอมศรี เชียงคาน เลย
42110 เชียงคาน เชียงคาน เลย
42110 ธาตุ เชียงคาน เลย
42110 นาซ่าว เชียงคาน เลย
42110 บุฮม เชียงคาน เลย
42110 ปากตม เชียงคาน เลย
42110 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
42120 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
42120 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
42120 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
42120 นาดี ด่านซ้าย เลย
42120 นาหอ ด่านซ้าย เลย
42120 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
42120 โป่ง ด่านซ้าย เลย
42120 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
42120 วังยาว ด่านซ้าย เลย
42120 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
42140 โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย
42140 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
42140 น้ำแคม ท่าลี่ เลย
42140 น้ำทูน ท่าลี่ เลย
42140 หนองผือ ท่าลี่ เลย
42140 อาฮี ท่าลี่ เลย
42210 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย
42210 ท่าสะอาด นาด้วง เลย
42210 นาด้วง นาด้วง เลย
42210 นาดอกคำ นาด้วง เลย
42170 นาพึง นาแห้ว เลย
42170 นามาลา นาแห้ว เลย
42170 นาแห้ว นาแห้ว เลย
42170 แสงภา นาแห้ว เลย
42170 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย
42150 ชมเจริญ ปากชม เลย
42150 เชียงกลม ปากชม เลย
42150 ปากชม ปากชม เลย
42150 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย
42150 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
42150 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย
42240 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
42240 โนนปอแดง ผาขาว เลย
42240 โนนป่าซาง ผาขาว เลย
42240 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย
42240 ผาขาว ผาขาว เลย
42180 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
42180 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42180 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42180 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
42160 ท่าศาลา ภูเรือ เลย
42160 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
42160 ร่องจิก ภูเรือ เลย
42160 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
42160 สานตม ภูเรือ เลย
42160 หนองบัว ภูเรือ เลย
42230 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42230 ภูหอ ภูหลวง เลย
42230 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
42230 หนองคัน ภูหลวง เลย
42230 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
42000 กกดู่ เมืองเลย เลย
42000 กกทอง เมืองเลย เลย
42000 กุดป่อง เมืองเลย เลย
42000 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
42000 นาแขม เมืองเลย เลย
42000 นาดินดำ เมืองเลย เลย
42000 นาโป่ง เมืองเลย เลย
42100 นาอ้อ เมืองเลย เลย
42000 นาอาน เมืองเลย เลย
42000 น้ำสวย เมืองเลย เลย
42000 น้ำหมาน เมืองเลย เลย
42000 เมือง เมืองเลย เลย
42100 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42000 เสี้ยว เมืองเลย เลย
42130 เขาหลวง วังสะพุง เลย
42130 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42130 ทรายขาว วังสะพุง เลย
42130 ปากปวน วังสะพุง เลย
42130 ผาน้อย วังสะพุง เลย
42130 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
42130 วังสะพุง วังสะพุง เลย
42130 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42130 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
42130 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
42190 ตาดข่า หนองหิน เลย
42190 ปวนพุ หนองหิน เลย
42190 หนองหิน หนองหิน เลย
42220 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
42220 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42220 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
42220 เอราวัณ เอราวัณ เลย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเลย แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 90 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 15 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
2. ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
3. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
4. ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
5. ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
6. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
7. ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
8. ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
9. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
10. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
11. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
12. ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
13. ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
14. ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
15. ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
16. ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
17. ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
18. ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
19. ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
20. ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
21. ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
22. ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
23. ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
24. ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
25. ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
26. ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
27. ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
28. ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
29. ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
30. ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
31. ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
32. ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
33. ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
34. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
35. ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
36. ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
37. ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
38. ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
39. ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
40. ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
41. ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
42. ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
43. ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
44. ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
45. ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
46. ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
47. ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
48. ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
49. ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
50. ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
51. ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
52. ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
53. ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
54. ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
55. ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
56. ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
57. ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
58. ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
59. ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
60. ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
61. ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
62. ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
63. ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
64. ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
65. ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
66. ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
67. ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ รหัสไปรษณีย์ 42100
68. ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
69. ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
70. ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
71. ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
72. ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ รหัสไปรษณีย์ 42100
73. ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
74. ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
75. ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
76. ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
77. ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
78. ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
79. ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
80. ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
81. ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
82. ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
83. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
84. ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน รหัสไปรษณีย์ 42190
85. ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน รหัสไปรษณีย์ 42190
86. ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน รหัสไปรษณีย์ 42190
87. ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220
88. ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220
89. ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220
90. ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220