รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67280 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
67150 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
67260 โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67160 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67230 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67000 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67250 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67240 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
67130 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67180 วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67170 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67140 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67120 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67110 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 น้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 116 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 18 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
2. ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
3. ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
4. ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
5. ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
6. ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
7. ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
8. ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
9. ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
10. ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
11. ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
12. ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
13. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
14. ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
15. ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
16. ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
17. ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
18. ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
19. ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
20. ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
21. ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
22. ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
23. ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
24. ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
25. ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
26. ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังพิกุล รหัสไปรษณีย์ 67230
27. ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
28. ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
29. ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
30. ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
31. ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
32. ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
33. ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล รหัสไปรษณีย์ 67250
34. ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
35. ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
36. ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
37. ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
38. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
39. ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
40. ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
41. ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
42. ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
43. ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
44. ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
45. ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
46. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
47. ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
48. ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
49. ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
50. ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
51. ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
52. ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
53. ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
54. ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
55. ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
56. ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
57. ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
58. ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
59. ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
60. ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
61. ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
62. ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
63. ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุเตย รหัสไปรษณีย์ 67180
64. ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
65. ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
66. ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
67. ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
68. ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
69. ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
70. ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
71. ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
72. ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
73. ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
74. ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
75. ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
76. ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
77. ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
78. ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
79. ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
80. ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
81. ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
82. ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
83. ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
84. ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
85. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
86. ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
87. ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
88. ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
89. ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
90. ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
91. ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
92. ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
93. ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
94. ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
95. ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
96. ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
97. ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
98. ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
99. ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
100. ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
101. ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
102. ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
103. ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
104. ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
105. ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
106. ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
107. ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
108. ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
109. ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
110. ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
111. ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
112. ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
113. ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
114. ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
115. ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
116. ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
117. ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110