รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67130 01 ท่าโรง ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 02 ท่าโรง ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 03 ท่าโรง ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 04 กระโทก ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 05 ทุ่งใหญ่ ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 06 นาไร่เดียว ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 07 นาไร่เดียว ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 08 บุมะกรูด ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 09 หนองไข่น้ำ ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 10 นาไร่เดียว ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 11 นาไร่เดียว ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 12 สนามบิน ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 13 ท่าน้ำ ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 14 มาบสมอ ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 15 หนองไข่น้ำ ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 16 สนามบิน ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 17 เขาน้อย ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 18 เขามอง ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี(67130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าโรง หมู่ 1 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
2.บ้านท่าโรง หมู่ 2 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
3.บ้านท่าโรง หมู่ 3 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
4.บ้านกระโทก หมู่ 4 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
5.บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 5 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
6.บ้านนาไร่เดียว หมู่ 6 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
7.บ้านนาไร่เดียว หมู่ 7 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
8.บ้านบุมะกรูด หมู่ 8 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
9.บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 9 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
10.บ้านนาไร่เดียว หมู่ 10 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
11.บ้านนาไร่เดียว หมู่ 11 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
12.บ้านสนามบิน หมู่ 12 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
13.บ้านท่าน้ำ หมู่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
14.บ้านมาบสมอ หมู่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
15.บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 15 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
16.บ้านสนามบิน หมู่ 16 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
17.บ้านเขาน้อย หมู่ 17 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
18.บ้านเขามอง หมู่ 18 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130