รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
15250 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
15250 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
15250 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี
15250 วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
15250 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี
15120 เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
15120 คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
15120 โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
15120 ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
15120 ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
15120 เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
15120 วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
15120 วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
15120 วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
15120 สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
15120 หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
15120 หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
15120 ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
15130 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
15230 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
15190 นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
15230 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
15230 มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
15130 ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
15180 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี
15150 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
15230 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
15230 ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
15230 ทะเลวังวัด ท่าหลวง ลพบุรี
15230 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
15230 หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี
15230 หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
15110 ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
15180 บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี หมู่ 1-3
15180 บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี หมู่ 4-9
15110 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี
15180 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 บ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
15110 หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
15140 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
15220 ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
15140 ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
15220 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
15140 น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
15140 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
15140 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
15140 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
18220 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
15000 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
13240 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
15160 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
15160 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
15210 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี หมู่ 1-10,12
15160 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี หมู่ 11
15000 บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
15000 สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
15190 กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี
15130 เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี
15190 เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี
15190 ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี
15190 ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
15190 หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี
15240 ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
15240 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี
15240 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี หมู่ 1-3, 5-6, 8-12
15250 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี หมู่ 4, 7
15240 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี
15240 ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี
15170 ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี
15170 ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
15170 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี
15170 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี
15170 ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี
15170 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดลพบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 123 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 17 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
2. ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
3. ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
4. ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
5. ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
6. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
7. ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
8. ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
9. ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
10. ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
11. ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
12. ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
13. ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
14. ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
15. ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
16. ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
17. ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
18. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
19. ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
20. ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
21. ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
22. ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
23. ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
24. ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
25. ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
26. ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
27. ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
28. ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
29. ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
30. ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
31. ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
32. ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
33. ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
34. ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
35. ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
36. ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
37. ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
38. ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
39. ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
40. ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
41. ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
42. ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
43. ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
44. ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
45. ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
46. ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
47. ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
48. ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
49. ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
50. ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
51. ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
52. ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
53. ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
54. ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
55. ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
56. ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
57. ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
58. ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
59. หมู่ 1-3 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
60. หมู่ 4-9 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
61. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
62. ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
63. ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
64. ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
65. ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
66. ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
67. ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
68. ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
69. ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
70. ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
71. ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
72. ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
73. ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
74. ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
75. ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
76. ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
77. ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดีลัง รหัสไปรษณีย์ 15220
78. ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
79. ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดีลัง รหัสไปรษณีย์ 15220
80. ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
81. ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
82. ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
83. ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
84. ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
85. ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
86. ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
87. ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม รหัสไปรษณีย์ 15160
88. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
89. ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม รหัสไปรษณีย์ 15160
90. ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกตูม รหัสไปรษณีย์ 15210
91. ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
92. ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
93. ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
94. ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
95. ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
96. ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
97. ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
98. ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
99. ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
100. ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
101. หมู่ 1-10,12 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
102. หมู่ 11 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม รหัสไปรษณีย์ 15160
103. ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
104. ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
105. ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
106. ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
107. ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
108. ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
109. ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
110. ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
111. ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
112. ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
113. ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
114. ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
115. ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
116. ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
117. หมู่ 1-3, 5-6, 8-12 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
118. หมู่ 4, 7 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
119. ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
120. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
121. ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
122. ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
123. ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
124. ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
125. ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
126. ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170