รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
35140 กำแมด กุดชุม ยโสธร
35140 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35140 คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร
35140 นาโส่ กุดชุม ยโสธร
35140 โนนเปือย กุดชุม ยโสธร
35140 โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35140 หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35140 หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35140 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
35160 กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร
35160 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
35160 น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร
35160 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร
35110 กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35180 แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35180 ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35180 นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35180 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35110 เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
35170 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35170 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร
35170 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35170 นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35170 ไผ่ ทรายมูล ยโสธร
35120 คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35120 คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร
35120 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
35120 น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร
35120 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร
35150 กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร
35150 โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร
35150 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร
35150 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร
35150 ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร
35130 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35130 โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
35130 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35130 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
35130 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35130 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
35130 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35130 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
35130 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35130 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35000 ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35000 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
35000 เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35000 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35000 ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35000 นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
35000 สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35000 หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร
35000 หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35000 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
35120 กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35120 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
35120 โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร
35120 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
35120 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
35120 สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35120 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35120 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35120 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35120 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 79 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
2. ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
3. ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
4. ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
5. ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
6. ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
7. ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
8. ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
9. ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม รหัสไปรษณีย์ 35140
10. ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
11. ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
12. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
13. ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง รหัสไปรษณีย์ 35160
14. ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
15. ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
16. ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
17. ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
18. ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
19. ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
20. ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
21. ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 35180
22. ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
23. ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
24. ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
25. ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
26. ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว รหัสไปรษณีย์ 35110
27. ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
28. ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
29. ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
30. ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
31. ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล รหัสไปรษณีย์ 35170
32. ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
33. ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
34. ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
35. ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
36. ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
37. ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
38. ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
39. ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
40. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
41. ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว รหัสไปรษณีย์ 35150
42. ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
43. ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
44. ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
45. ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
46. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
47. ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
48. ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
49. ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
50. ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
51. ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย รหัสไปรษณีย์ 35130
52. ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
53. ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
54. ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
55. ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
56. ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
57. ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
58. ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
59. ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
60. ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
61. ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
62. ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
63. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
64. ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
65. ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
66. ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
67. ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
68. ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
69. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
70. ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
71. ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
72. ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
73. ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
74. ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
75. ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
76. ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
77. ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
78. ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120
79. ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา รหัสไปรษณีย์ 35120