รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
56150 จุน จุน พะเยา
56150 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
56150 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56150 ลอ จุน พะเยา
56150 หงส์หิน จุน พะเยา
56150 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
56150 ห้วยยางขาม จุน พะเยา
56110 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
56110 เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
56110 ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
56110 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
56110 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
56110 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
56110 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
56110 เวียง เชียงคำ พะเยา
56110 หย่วน เชียงคำ พะเยา
56110 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
56160 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
56160 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
56160 สระ เชียงม่วน พะเยา
56120 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา
56120 ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
56120 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
56120 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
56120 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
56120 บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
56120 บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา
56120 ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
56120 สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
56120 สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
56120 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
56120 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
56140 ขุนควร ปง พะเยา
56140 ควร ปง พะเยา
56140 งิม ปง พะเยา
56140 นาปรัง ปง พะเยา
56140 ปง ปง พะเยา
56140 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
56140 ออย ปง พะเยา
56000 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56000 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
56000 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
56110 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56110 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
56110 ป่าสัก ภูซาง พะเยา
56110 ภูซาง ภูซาง พะเยา
56110 สบบง ภูซาง พะเยา
56000 จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56000 ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
56000 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56000 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
56000 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
56000 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
56000 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
56000 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
56000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
56000 แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
56000 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56000 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
56000 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
56000 เวียง เมืองพะเยา พะเยา
56000 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
56130 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
56130 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
56130 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
56130 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
56130 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
56130 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพะเยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
2. ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
3. ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
4. ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
5. ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
6. ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
7. ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
8. ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
9. ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
10. ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
11. ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
12. ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
13. ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
14. ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
15. ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
16. ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
17. ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
18. ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน รหัสไปรษณีย์ 56160
19. ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน รหัสไปรษณีย์ 56160
20. ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน รหัสไปรษณีย์ 56160
21. ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
22. ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
23. ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
24. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
25. ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
26. ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
27. ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
28. ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
29. ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
30. ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
31. ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
32. ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
33. ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
34. ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
35. ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
36. ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
37. ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
38. ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
39. ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
40. ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
41. ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
42. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
43. ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
44. ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
45. ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
46. ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
47. ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
48. ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
49. ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
50. ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
51. ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
52. ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
53. ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
54. ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
55. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
56. ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
57. ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
58. ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
59. ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
60. ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
61. ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
62. ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
63. ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
64. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
65. ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
66. ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
67. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
68. ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130