รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67270 01 ทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 02 นายาว ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 03 แก่วงอย ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 04 ฝาย ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 05 โนน ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 06 น้อย ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 07 ประชาสุขสันต์ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 08 นา ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 09 หนองปลาไหล ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 10 ใหม่พัฒนา ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 11 วงศ์ปัญญา ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ(67270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทุ่งสมอ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
2.บ้านนายาว หมู่ 2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
3.บ้านแก่วงอย หมู่ 3 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
4.บ้านฝาย หมู่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
5.บ้านโนน หมู่ 5 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
6.บ้านน้อย หมู่ 6 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
7.บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ 7 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
8.บ้านนา หมู่ 8 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
9.บ้านหนองปลาไหล หมู่ 9 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
10.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
11.บ้านวงศ์ปัญญา หมู่ 11 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270