รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67270 01 เขาย่า สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 02 สะเดาะพง สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 03 เสลียงแห้ง1 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 04 เสลียงแห้ง2 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 05 เล่ากี สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ(67270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเขาย่า หมู่ 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
2.บ้านสะเดาะพง หมู่ 2 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
3.บ้านเสลียงแห้ง1 หมู่ 3 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
4.บ้านเสลียงแห้ง2 หมู่ 4 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
5.บ้านเล่ากี หมู่ 5 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270