รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67130 01 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 02 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 03 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 04 เขายางโปร่ง โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 05 ซับอีลุม โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 06 ซับสวัสดิ์ โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 07 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 08 นาสามัคคี โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 09 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 10 ลำเพียร โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 11 วังเตียน โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 12 น้ำเดือด โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 13 วังตะพาบ โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
67130 14 ดอยสวรรค์ โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วิเชียรบุรี(67130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโคกปรง หมู่ 1 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
2.บ้านโคกปรง หมู่ 2 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
3.บ้านโคกปรง หมู่ 3 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
4.บ้านเขายางโปร่ง หมู่ 4 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
5.บ้านซับอีลุม หมู่ 5 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
6.บ้านซับสวัสดิ์ หมู่ 6 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
7.บ้านโคกปรง หมู่ 7 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
8.บ้านนาสามัคคี หมู่ 8 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
9.บ้านโคกปรง หมู่ 9 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
10.บ้านลำเพียร หมู่ 10 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
11.บ้านวังเตียน หมู่ 11 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
12.บ้านน้ำเดือด หมู่ 12 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
13.บ้านวังตะพาบ หมู่ 13 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130
14.บ้านดอยสวรรค์ หมู่ 14 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วิเชียรบุรี รหัสไปรษณีย์ 67130