รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73140 01 ดอนทอง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 02 ดอนทอง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 03 ดอนทอง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 04 ดอนข่อย ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 05 ดอนมะกอก ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 06 สระพัง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 07 ตะโกสูง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 08 คลองตลุ้ง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 09 บ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 10 โพธิ์ศรี ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 11 ใหม่โพธิ์ศรี ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 12 สะอาดพัฒนา ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 13 ใหม่ไผ่เจดีย์ ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 14 ต้นสำโรงพัฒนา ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 15 ทองสะอาด ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
73140 16 ไผ่เจริญทอง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนทอง หมู่ 1 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
2.บ้านดอนทอง หมู่ 2 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านดอนทอง หมู่ 3 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
4.บ้านดอนข่อย หมู่ 4 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
5.บ้านดอนมะกอก หมู่ 5 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
6.บ้านสระพัง หมู่ 6 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านตะโกสูง หมู่ 7 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านคลองตลุ้ง หมู่ 8 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านบ่อน้ำจืด หมู่ 9 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ 11 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
12.บ้านสะอาดพัฒนา หมู่ 12 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
13.บ้านใหม่ไผ่เจดีย์ หมู่ 13 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
14.บ้านต้นสำโรงพัฒนา หมู่ 14 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
15.บ้านทองสะอาด หมู่ 15 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
16.บ้านไผ่เจริญทอง หมู่ 16 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140