รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73130 01 บางภาษี บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 02 รางกำหยาด บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 03 รางกำหยาด บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 04 รางน้ำใส บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 05 ตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 06 ตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 07 รางปลาหมอ บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 08 คลองรางไทร บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 09 คลองตรง บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 10 คลองหม่อมแช่ม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 11 คลองเสมียนตรา บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 12 คลองรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73130 13 คลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน(73130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางภาษี หมู่ 1 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
2.บ้านรางกำหยาด หมู่ 2 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
3.บ้านรางกำหยาด หมู่ 3 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
4.บ้านรางน้ำใส หมู่ 4 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
5.บ้านตลาดรางกระทุ่ม หมู่ 5 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
6.บ้านตลาดรางกระทุ่ม หมู่ 6 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
7.บ้านรางปลาหมอ หมู่ 7 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
8.บ้านคลองรางไทร หมู่ 8 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
9.บ้านคลองตรง หมู่ 9 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
10.บ้านคลองหม่อมแช่ม หมู่ 10 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
11.บ้านคลองเสมียนตรา หมู่ 11 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
12.บ้านคลองรางกระทุ่ม หมู่ 12 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130
13.บ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางเลน รหัสไปรษณีย์ 73130