รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ Phra Thaen sub district, Tha Maka district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71130 01 สำนักเย็น พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 02 ไร่นอก พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 03 ไร่ พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 04 ไร่|รางหว้า พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 05 ท่าโป่ง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 06 ดอนรัก พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 07 หมอสอ พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 08 หมอสอ พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 09 บึง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 10 พระแท่น พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 11 หนองงู พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 12 กะโดนโพรงใต้ พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 13 โปร่งพระแท่น พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 14 ดอนแจง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 15 ดอนสามหลัง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 16 ดงรัง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น(71130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสำนักเย็น หมู่ 1 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
2.บ้านไร่นอก หมู่ 2 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
3.บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
4.บ้านไร่|รางหว้า หมู่ 4 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
5.บ้านท่าโป่ง หมู่ 5 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
6.บ้านดอนรัก หมู่ 6 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
7.บ้านหมอสอ หมู่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
8.บ้านหมอสอ หมู่ 8 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
9.บ้านบึง หมู่ 9 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
10.บ้านพระแท่น หมู่ 10 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
11.บ้านหนองงู หมู่ 11 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
12.บ้านกะโดนโพรงใต้ หมู่ 12 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
13.บ้านโปร่งพระแท่น หมู่ 13 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
14.บ้านดอนแจง หมู่ 14 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
15.บ้านดอนสามหลัง หมู่ 15 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
16.บ้านดงรัง หมู่ 16 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130