รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี คือ Khlong Sam sub district, khlong Luang district, Pathum Thani
รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
12120 01 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 02 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 03 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 04 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 05 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 06 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 07 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 08 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 09 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 10 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 11 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 12 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 13 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 14 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 15 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 16 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1(12120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้าน- หมู่ 1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
2.บ้าน- หมู่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
3.บ้าน- หมู่ 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
4.บ้าน- หมู่ 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
5.บ้าน- หมู่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
6.บ้าน- หมู่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
7.บ้าน- หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
8.บ้าน- หมู่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
9.บ้าน- หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
10.บ้าน- หมู่ 10 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
11.บ้าน- หมู่ 11 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
12.บ้าน- หมู่ 12 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
13.บ้าน- หมู่ 13 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
14.บ้าน- หมู่ 14 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
15.บ้าน- หมู่ 15 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
16.บ้าน- หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120