รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Ban Kho sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 ท่อนน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 หนองปอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 ค้อ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 โนนลาน บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 โคกเปี้ย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 โนนเรือง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 โคกสี บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 ซำจาน บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 ตอกแป้น บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 วังตอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 หินลาด บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 12 หนองกุงน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 13 คำกกค้อ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 14 วังตอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 15 เนินทอง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 16 โคกสี บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 17 หินลาด บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 18 โนนเรือง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 19 หนองปอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 20 ซำจาน บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่อนน้อย หมู่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านหนองปอ หมู่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านค้อ หมู่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านโนนลาน หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านโคกเปี้ย หมู่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านโนนเรือง หมู่ 6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านโคกสี หมู่ 7 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านซำจาน หมู่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านตอกแป้น หมู่ 9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านวังตอ หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านหินลาด หมู่ 11 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12.บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13.บ้านคำกกค้อ หมู่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
14.บ้านวังตอ หมู่ 14 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
15.บ้านเนินทอง หมู่ 15 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
16.บ้านโคกสี หมู่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
17.บ้านหินลาด หมู่ 17 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
18.บ้านโนนเรือง หมู่ 18 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
19.บ้านหนองปอ หมู่ 19 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
20.บ้านซำจาน หมู่ 20 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000