รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
17130 กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท
17130 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
17130 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
17110 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
17110 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
17170 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
17110 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท หมู่ 1-3
17170 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท หมู่ 4-5
17110 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
17170 หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
17170 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
17000 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
17000 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท หมู่ 1-2, 4-5, 7
17120 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท หมู่ 3, 6
17120 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
17120 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
17120 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
17120 วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
17120 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
17120 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
17120 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
17140 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
17140 ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
17140 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
17140 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
17140 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
17140 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
17140 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
17140 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
17150 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
17150 ตลุก สรรพยา ชัยนาท
17150 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
17150 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
17150 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
17150 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
17150 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
17120 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
17120 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
17120 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
17120 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
17130 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
17130 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
17130 ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
17130 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
17160 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท
17160 หนองแซง หันคา ชัยนาท
17160 ห้วยงู หันคา ชัยนาท
17130 หันคา หันคา ชัยนาท
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดชัยนาท แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 8 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
2. ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
3. ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
4. ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
5. ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
6. ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
7. หมู่ 1-3 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
8. หมู่ 4-5 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
9. ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
10. ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
11. ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
12. ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
13. ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
14. ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
15. ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
16. ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
17. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
18. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
19. ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
20. หมู่ 1-2, 4-5, 7 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
21. หมู่ 3, 6 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
22. ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
23. ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
24. ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
25. ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
26. ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
27. ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
28. ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
29. ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
30. ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
31. ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
32. ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
33. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
34. ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
35. ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
36. ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
37. ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
38. ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
39. ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
40. ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
41. ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
42. ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
43. ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
44. ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
45. ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
46. ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
47. ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
48. ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
49. ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
50. ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
51. ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
52. ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู รหัสไปรษณีย์ 17160
53. ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู รหัสไปรษณีย์ 17160
54. ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู รหัสไปรษณีย์ 17160
55. ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130