รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74110 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74130 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74120 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป)
70210 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36/1-7
74120 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
70210 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1(บ้านเลขที่ 1-26)
74120 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หมู่ 1(บ้านเลขที่ 27 ขึ้นไป) และ หมู่ 2-10
74120 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74000 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 5 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
2. ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
3. ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
4. ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
5. ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
6. ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
7. ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
8. ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
9. ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
10. ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย รหัสไปรษณีย์ 74130
11. ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
12. ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
13. ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
14. ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
15. ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
16. หมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป) ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
17. หมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36/1-7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
18. ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
19. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
20. หมู่ 1(บ้านเลขที่ 1-26) ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
21. หมู่ 1(บ้านเลขที่ 27 ขึ้นไป) และ หมู่ 2-10 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
22. ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
23. ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
24. ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
25. ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
26. ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
27. ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
28. ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
29. ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
30. ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
31. ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
32. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
33. ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
34. ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
35. ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
36. ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
37. ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
38. ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
39. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
40. ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
41. ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
42. ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000