รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
70150 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี
70150 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
70150 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
70150 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
70150 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี
70150 รางบัว จอมบึง ราชบุรี
70130 ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 ตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70210 บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70210 ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70130 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
70160 ดอนคา บางแพ ราชบุรี
70160 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
70160 บางแพ บางแพ ราชบุรี
70160 โพหัก บางแพ ราชบุรี
70160 วังเย็น บางแพ ราชบุรี
70160 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
70160 หัวโพ บางแพ ราชบุรี
70180 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
70180 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
70180 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
70190 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
70110 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
70140 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
70140 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
70140 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี
70140 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
70140 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี
70140 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
70140 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี
70140 วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี
70140 วันดาว ปากท่อ ราชบุรี
70140 หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี
70140 ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
70140 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
70120 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
70120 คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี
70120 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี
70120 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
70120 ชำแระ โพธาราม ราชบุรี
70120 ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี
70120 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี
70120 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
70120 ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี
70120 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
70120 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี
70120 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
70120 บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
70120 บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
70120 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
70120 โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
70120 สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
70120 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
70120 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี
70000 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
70000 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
70170 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
70170 จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
70170 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
70180 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
70180 ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
70180 ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
70180 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 100 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 11 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
2. ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
3. ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
4. ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
5. ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
6. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
7. ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
8. ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
9. ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
10. ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
11. ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
12. ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
13. ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
14. ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
15. ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
16. ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
17. ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
18. ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
19. ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
20. ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
21. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
22. ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
23. ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
24. ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
25. ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
26. ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
27. ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
28. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
29. ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
30. ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
31. ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
32. ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
33. ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
34. ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
35. ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
36. ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
37. ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
38. ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
39. ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
40. ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
41. ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
42. ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
43. ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
44. ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
45. ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
46. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
47. ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
48. ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
49. ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
50. ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
51. ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
52. ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
53. ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
54. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
55. ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
56. ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
57. ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
58. ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
59. ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
60. ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
61. ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
62. ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
63. ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
64. ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
65. ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
66. ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
67. ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
68. ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
69. ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
70. ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
71. ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
72. ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
73. ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
74. ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
75. ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
76. ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
77. ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
78. ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
79. ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
80. ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
81. ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
82. ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
83. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
84. ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
85. ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
86. ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
87. ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
88. ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
89. ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
90. ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
91. ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
92. ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
93. ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
94. ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
95. ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
96. ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
97. ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
98. ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง รหัสไปรษณีย์ 70170
99. ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง รหัสไปรษณีย์ 70170
100. ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง รหัสไปรษณีย์ 70170
101. ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
102. ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
103. ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
104. ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180