รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดยะลา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
95000 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
95000 ปุโรง กรงปินัง ยะลา
95000 สะเอะ กรงปินัง ยะลา
95000 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา
95120 กาบัง กาบัง ยะลา
95120 บาละ กาบัง ยะลา
95150 คีรีเขต ธารโต ยะลา
95150 ธารโต ธารโต ยะลา
95150 บ้านแหร ธารโต ยะลา
95170 แม่หวาด ธารโต ยะลา หมู่ 1-5, 7-8
95130 แม่หวาด ธารโต ยะลา หมู่ 6, 9
95130 เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
95130 ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
95130 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
95130 ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา
95130 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
95130 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
95110 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95110 ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา
95110 เบตง เบตง ยะลา
95110 ยะรม เบตง ยะลา
95110 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
95000 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
95000 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
95000 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
95000 บุดี เมืองยะลา ยะลา
95000 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
95160 พร่อน เมืองยะลา ยะลา
95000 ยะลา เมืองยะลา ยะลา
95000 ยุโป เมืองยะลา ยะลา
95160 ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
95160 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
95160 ลิดล เมืองยะลา ยะลา
95000 สะเตง เมืองยะลา ยะลา
95000 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95000 หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
95120 กาตอง ยะหา ยะลา
95120 ตาชี ยะหา ยะลา
95120 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
95120 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
95120 ปะแต ยะหา ยะลา
95120 ยะหา ยะหา ยะลา
95120 ละแอ ยะหา ยะลา
95140 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา
95140 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
95140 กาลอ รามัน ยะลา
95140 กาลูปัง รามัน ยะลา
95140 เกะรอ รามัน ยะลา
95140 โกตาบารู รามัน ยะลา
95140 จะกว๊ะ รามัน ยะลา
95140 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา
95140 ท่าธง รามัน ยะลา
95140 เนินงาม รามัน ยะลา
95140 บาโงย รามัน ยะลา
95140 บาลอ รามัน ยะลา
95140 บือมัง รามัน ยะลา
95140 ยะต๊ะ รามัน ยะลา
95140 วังพญา รามัน ยะลา
95140 อาซ่อง รามัน ยะลา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดยะลา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 8 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
2. ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
3. ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
4. ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
5. ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
6. ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
7. ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต รหัสไปรษณีย์ 95150
8. ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต รหัสไปรษณีย์ 95150
9. ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธารโต รหัสไปรษณีย์ 95150
10. หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่หวาด รหัสไปรษณีย์ 95170
11. หมู่ 6, 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
12. ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
13. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
14. ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
15. ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
16. ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
17. ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา รหัสไปรษณีย์ 95130
18. ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
19. ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
20. ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
21. ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
22. ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เบตง รหัสไปรษณีย์ 95110
23. ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
24. ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
25. ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
26. ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
27. ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
28. ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
29. ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
30. ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
31. ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
32. ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
33. ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่ รหัสไปรษณีย์ 95160
34. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
35. ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
36. ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
37. ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
38. ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
39. ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
40. ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
41. ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
42. ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
43. ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหา รหัสไปรษณีย์ 95120
44. ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
45. ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
46. ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
47. ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
48. ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
49. ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
50. ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
51. ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
52. ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
53. ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
54. ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
55. ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
56. ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
57. ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
58. ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140
59. ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รามัน รหัสไปรษณีย์ 95140