รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
72170 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
72250 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี หมู่ 1, 4-10
72170 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี หมู่ 2-3
72170 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
72250 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
72170 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
72180 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72180 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72180 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72180 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72180 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72180 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72180 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72120 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72120 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
72150 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72150 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72000 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72230 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72210 บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72210 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72230 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72000 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72230 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72210 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
72140 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72140 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
72110 ดอนมะนาว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 ต้นตาล สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี หมู่ 1-3, 12-13, 15
72190 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี หมู่ 4-11, 14, 16
72110 เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72190 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 บ้านช้าง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72110 ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี หมู่ 1-5, 9-10
72190 ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี หมู่ 6-8, 11-13
72110 สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72190 หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี หมู่ 1-5, 7-8
71170 หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี หมู่ 6
72110 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72130 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี
72130 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
72130 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี
72130 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
72130 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
72130 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี
72130 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
72240 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
72240 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
72240 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
72240 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
72240 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
72240 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
72160 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
71170 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี หมู่ 1-3, 8-9, 11-13
72160 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี หมู่ 4-7, 10, 14-15
72160 เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
72160 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
72220 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี
72160 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
72160 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
72160 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
72160 ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
72220 สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
72220 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
72160 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
72160 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
2. หมู่ 1, 4-10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม รหัสไปรษณีย์ 72250
3. หมู่ 2-3 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
4. ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
5. ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม รหัสไปรษณีย์ 72250
6. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
7. ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
8. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
9. ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
10. ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
11. ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
12. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
13. ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
14. ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
15. ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
16. ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
17. ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
18. ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
19. ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
20. ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
21. ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
22. ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
23. ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
24. ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
25. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
26. ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
27. ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
28. ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
29. ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
30. ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
31. ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
32. ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
33. ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
34. ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
35. ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
36. ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
37. ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
38. ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
39. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
40. ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
41. ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
42. ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
43. ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
44. ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
45. ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
46. ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
47. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ รหัสไปรษณีย์ 72230
48. ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
49. ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
50. ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
51. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง รหัสไปรษณีย์ 72210
52. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
53. ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
54. ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
55. ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
56. ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
57. ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง รหัสไปรษณีย์ 72210
58. ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ รหัสไปรษณีย์ 72230
59. ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
60. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ รหัสไปรษณีย์ 72230
61. ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง รหัสไปรษณีย์ 72210
62. ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
63. ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
64. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
65. ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
66. ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
67. ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
68. ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
69. ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
70. ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
71. ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
72. ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
73. หมู่ 1-3, 12-13, 15 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
74. หมู่ 4-11, 14, 16 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
75. ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
76. ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
77. ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
78. ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
79. ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
80. ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
81. ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
82. ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
83. หมู่ 1-5, 9-10 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
84. หมู่ 6-8, 11-13 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
85. ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
86. หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
87. หมู่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
88. ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
89. ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
90. ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
91. ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
92. ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
93. ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
94. ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
95. ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
96. ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
97. ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
98. ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
99. ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
100. ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
101. ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
102. ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
103. หมู่ 1-3, 8-9, 11-13 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
104. หมู่ 4-7, 10, 14-15 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
105. ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
106. ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
107. ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม รหัสไปรษณีย์ 72220
108. ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
109. ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
110. ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
111. ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
112. ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม รหัสไปรษณีย์ 72220
113. ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม รหัสไปรษณีย์ 72220
114. ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
115. ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160