รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
75120 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75120 จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
75120 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75120 บ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม
75120 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
75120 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
75000 คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75000 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75110 แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
75110 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 3 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
2. ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
3. ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
4. ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
5. ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
6. ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
7. ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
8. ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
9. ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
10. ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
11. ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
12. ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
13. ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
14. ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
15. ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
16. ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
17. ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
18. ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
19. ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
20. ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
21. ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
22. ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
23. ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
24. ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
25. ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
26. ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
27. ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
28. ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
29. ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
30. ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
31. ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
32. ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
33. ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
34. ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
35. ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
36. ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110