รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
27000 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
27000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
27000 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
27000 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
27260 คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว
27260 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว
27260 ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว
27260 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว
27260 ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว
27260 ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว
27260 เบญจขร คลองหาด สระแก้ว
27120 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว
27120 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว
27120 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
27120 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว
27180 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว
27180 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
27180 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว
27180 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
27180 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
27000 โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27000 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27000 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27000 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27000 ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27000 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27000 หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
27210 คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว
27210 ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว
27210 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว
27210 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
27250 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว
27250 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
27250 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว หมู่ 1, 5-13 และ หมู่ 10 บางส่วน
27210 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว หมู่ 2-4 และหมู่ 10
27160 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว
27160 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว
27160 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
27160 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว
27160 ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว
27160 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
27160 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว
27160 หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว
27160 หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว
27160 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว
27160 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
27120 คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 คลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 เมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว
27120 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
2. ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
3. ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
4. ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
5. ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
6. ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
7. ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
8. ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
9. ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
10. ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
11. ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
12. ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
13. ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
14. ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
15. ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
16. ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
17. ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
18. ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
19. ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
20. ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
21. ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
22. ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
23. ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
24. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
25. ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
26. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
27. ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
28. ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
29. ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
30. ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
31. ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
32. ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
33. ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 27250
34. ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 27250
35. หมู่ 1, 5-13 และ หมู่ 10 บางส่วน ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 27250
36. หมู่ 2-4 และหมู่ 10 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
37. ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
38. ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
39. ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
40. ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
41. ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
42. ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
43. ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
44. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
45. ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
46. ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
47. ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
48. ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
49. ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
50. ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
51. ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
52. ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
53. ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
54. ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
55. ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
56. ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
57. ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
58. ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
59. ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
60. ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120