รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62000 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62130 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62120 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร
62180 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
62180 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
62180 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
62180 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
62190 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62150 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร
62150 หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร
62210 เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62120 ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62110 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62110 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
62000 คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62160 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62160 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62170 จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 11 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
2. ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
3. ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
4. ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
5. ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
6. ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
7. ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
8. ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
9. ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
10. ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
11. ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
12. ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
13. ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
14. ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
15. ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
16. ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
17. ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
18. ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
19. ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
20. ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
21. ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
22. ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
23. ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
24. ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
25. ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
26. ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
27. ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
28. ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
29. ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
30. ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
31. ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
32. ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
33. ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
34. ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
35. ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
36. ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
37. ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
38. ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทรงาม รหัสไปรษณีย์ 62150
39. ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
40. ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
41. ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
42. ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
43. ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
44. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
45. ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
46. ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
47. ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
48. ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
49. ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
50. ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
51. ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
52. ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
53. ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
54. ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
55. ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรานกระต่าย รหัสไปรษณีย์ 62110
56. ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
57. ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
58. ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง รหัสไปรษณีย์ 62160
59. ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
60. ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
61. ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
62. ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง รหัสไปรษณีย์ 62160
63. ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
64. ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
65. ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
66. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
67. ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
68. ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
69. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
70. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
71. ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
72. ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
73. ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
74. ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
75. ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
76. ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
77. ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
78. ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170