รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
44150 กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
44150 ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44130 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44130 นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม
44130 เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44130 หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44130 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44190 แกดำ แกดำ มหาสารคาม
44190 โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม
44190 มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
44190 วังแสง แกดำ มหาสารคาม
44190 หนองกุง แกดำ มหาสารคาม
44140 แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44140 แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44160 กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44160 ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44160 หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44160 เหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม
44160 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44160 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44160 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44160 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44160 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44160 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
44160 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44160 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม
44170 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
44170 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44170 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44170 สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
44170 สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
44170 หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44170 หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44170 หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
44170 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44170 หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44180 กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม
44180 ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44180 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
44180 ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44180 นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44180 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44180 หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44180 หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
44180 หัวดง นาดูน มหาสารคาม
44130 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
44130 ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
44130 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
44130 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
44130 บรบือ บรบือ มหาสารคาม
44130 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
44130 บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
44130 ยาง บรบือ มหาสารคาม
44130 วังไชย บรบือ มหาสารคาม
44130 วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
44130 หนองโก บรบือ มหาสารคาม
44130 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
44130 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
44130 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
44130 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
44110 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44110 หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44000 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44000 ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44210 ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม
44210 ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44210 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44210 บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44210 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44210 แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44210 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44120 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
44120 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 129 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 11 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
2. ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
3. ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
4. ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
5. ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
6. ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
7. ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
8. ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
9. ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
10. ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรวิชัย รหัสไปรษณีย์ 44150
11. ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
12. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
13. ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
14. ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
15. ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
16. ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกดำ รหัสไปรษณีย์ 44190
17. ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกดำ รหัสไปรษณีย์ 44190
18. ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกดำ รหัสไปรษณีย์ 44190
19. ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกดำ รหัสไปรษณีย์ 44190
20. ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกดำ รหัสไปรษณีย์ 44190
21. ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
22. ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
23. ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
24. ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
25. ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
26. ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
27. ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
28. ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
29. ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
30. ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
31. ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
32. ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
33. ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
34. ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
35. ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
36. ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
37. ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
38. ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
39. ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
40. ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
41. ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
42. ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
43. ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
44. ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
45. ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
46. ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
47. ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
48. ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
49. ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงยืน รหัสไปรษณีย์ 44160
50. ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
51. ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
52. ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
53. ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
54. ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
55. ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
56. ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
57. ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
58. ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
59. ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาเชือก รหัสไปรษณีย์ 44170
60. ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
61. ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
62. ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
63. ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
64. ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
65. ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
66. ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
67. ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
68. ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดูน รหัสไปรษณีย์ 44180
69. ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
70. ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
71. ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
72. ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
73. ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
74. ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
75. ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
76. ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
77. ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
78. ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
79. ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
80. ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
81. ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
82. ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
83. ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
84. ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
85. ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
86. ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
87. ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
88. ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
89. ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
90. ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
91. ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
92. ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
93. ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
94. ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
95. ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
96. ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
97. ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44110
98. ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
99. ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
100. ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
101. ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
102. ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
103. ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
104. ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
105. ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
106. ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
107. ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
108. ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
109. ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
110. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
111. ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
112. ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช รหัสไปรษณีย์ 44210
113. ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช รหัสไปรษณีย์ 44210
114. ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช รหัสไปรษณีย์ 44210
115. ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช รหัสไปรษณีย์ 44210
116. ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช รหัสไปรษณีย์ 44210
117. ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช รหัสไปรษณีย์ 44210
118. ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช รหัสไปรษณีย์ 44210
119. ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
120. ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
121. ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
122. ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
123. ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
124. ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
125. ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
126. ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
127. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
128. ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
129. ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
130. ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
131. ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
132. ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
133. ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120