รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
93180 กงหรา กงหรา พัทลุง
93180 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93180 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93000 ชะรัด กงหรา พัทลุง
93000 สมหวัง กงหรา พัทลุง
93130 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93130 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93130 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
93130 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93130 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
93110 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93110 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93110 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93110 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
93150 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
93110 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93110 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
93110 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
93150 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93110 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93150 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93110 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93160 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง
93160 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93160 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
93140 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง หมู่ 1-3, 5-6, 9, 11-12
93160 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง หมู่ 4, 7-8, 10, 13
93140 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
93140 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
93120 เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
93120 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93120 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
93120 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
93120 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
93120 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93120 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93170 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง
93170 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง
93170 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
93170 วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
93170 หนองธง ป่าบอน พัทลุง
93110 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
93110 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
93110 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
93110 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
93000 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
93000 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
93000 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
93000 ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง
93000 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
93190 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
93190 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
93190 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพัทลุง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 63 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 10 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา รหัสไปรษณีย์ 93180
2. ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา รหัสไปรษณีย์ 93180
3. ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา รหัสไปรษณีย์ 93180
4. ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
5. ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
6. ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
7. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
8. ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
9. ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
10. ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
11. ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
12. ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
13. ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
14. ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
15. ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง รหัสไปรษณีย์ 93150
16. ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
17. ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
18. ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
19. ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง รหัสไปรษณีย์ 93150
20. ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
21. ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง รหัสไปรษณีย์ 93150
22. ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
23. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
24. ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
25. ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
26. หมู่ 1-3, 5-6, 9, 11-12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว รหัสไปรษณีย์ 93140
27. หมู่ 4, 7-8, 10, 13 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
28. ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว รหัสไปรษณีย์ 93140
29. ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว รหัสไปรษณีย์ 93140
30. ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
31. ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
32. ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
33. ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
34. ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
35. ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
36. ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
37. ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
38. ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
39. ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
40. ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
41. ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
42. ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
43. ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
44. ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
45. ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
46. ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
47. ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
48. ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
49. ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
50. ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
51. ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
52. ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
53. ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
54. ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
55. ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
56. ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
57. ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
58. ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
59. ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
60. ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
61. ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
62. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
63. ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
64. ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต รหัสไปรษณีย์ 93190
65. ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต รหัสไปรษณีย์ 93190
66. ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต รหัสไปรษณีย์ 93190