รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
54110 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
54110 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
54110 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
54110 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
54110 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
54000 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
54000 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
54000 ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
54000 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
54000 ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
54000 นาจักร เมืองแพร่ แพร่
54000 น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
54000 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
54000 บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
54000 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
54000 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
54000 แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
54000 แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
54000 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
54000 ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
54000 วังธง เมืองแพร่ แพร่
54000 วังหงษ์ เมืองแพร่ แพร่
54000 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
54000 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
54000 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
54140 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
54140 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่
54140 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
54140 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
54140 แม่ทราย ร้องกวาง แพร่
54140 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
54140 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
54140 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่
54140 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
54140 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
54140 ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
54150 ต้าผามอก ลอง แพร่
54150 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
54150 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
54150 บ้านปิน ลอง แพร่
54150 ปากกาง ลอง แพร่
54150 แม่ปาน ลอง แพร่
54150 เวียงต้า ลอง แพร่
54150 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
54150 หัวทุ่ง ลอง แพร่
54160 นาพูน วังชิ้น แพร่
54160 ป่าสัก วังชิ้น แพร่
54160 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่
54160 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
54160 แม่พุง วังชิ้น แพร่
54160 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
54160 สรอย วังชิ้น แพร่
54120 แดนชุมพล สอง แพร่
54120 เตาปูน สอง แพร่
54120 ทุ่งน้าว สอง แพร่
54120 บ้านกลาง สอง แพร่
54120 บ้านหนุน สอง แพร่
54120 สะเอียบ สอง แพร่
54120 ห้วยหม้าย สอง แพร่
54120 หัวเมือง สอง แพร่
54130 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
54130 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
54130 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
54130 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
54130 บ้านปง สูงเม่น แพร่
54130 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
54130 พระหลวง สูงเม่น แพร่
54130 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
54000 เวียงทอง สูงเม่น แพร่
54130 สบสาย สูงเม่น แพร่
54130 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
54130 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
54170 ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
54170 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่
54170 น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่
54170 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่
54170 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่
54170 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 76 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 8 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เด่นชัย รหัสไปรษณีย์ 54110
2. ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เด่นชัย รหัสไปรษณีย์ 54110
3. ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เด่นชัย รหัสไปรษณีย์ 54110
4. ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เด่นชัย รหัสไปรษณีย์ 54110
5. ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เด่นชัย รหัสไปรษณีย์ 54110
6. ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
7. ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
8. ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
9. ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
10. ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
11. ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
12. ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
13. ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
14. ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
15. ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
16. ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
17. ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
18. ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
19. ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
20. ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
21. ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
22. ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
23. ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
24. ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
25. ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
26. ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
27. ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
28. ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
29. ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
30. ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
31. ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
32. ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
33. ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
34. ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
35. ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
36. ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้องกวาง รหัสไปรษณีย์ 54140
37. ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
38. ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
39. ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
40. ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
41. ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
42. ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
43. ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
44. ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
45. ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลอง รหัสไปรษณีย์ 54150
46. ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น รหัสไปรษณีย์ 54160
47. ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น รหัสไปรษณีย์ 54160
48. ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น รหัสไปรษณีย์ 54160
49. ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น รหัสไปรษณีย์ 54160
50. ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น รหัสไปรษณีย์ 54160
51. ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น รหัสไปรษณีย์ 54160
52. ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น รหัสไปรษณีย์ 54160
53. ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
54. ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
55. ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
56. ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
57. ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
58. ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
59. ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
60. ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สอง รหัสไปรษณีย์ 54120
61. ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
62. ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
63. ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
64. ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
65. ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
66. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
67. ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
68. ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
69. ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
70. ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
71. ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
72. ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น รหัสไปรษณีย์ 54130
73. ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ รหัสไปรษณีย์ 54170
74. ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ รหัสไปรษณีย์ 54170
75. ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ รหัสไปรษณีย์ 54170
76. ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ รหัสไปรษณีย์ 54170
77. ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ รหัสไปรษณีย์ 54170
78. ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ รหัสไปรษณีย์ 54170