รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
58140 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58140 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58140 แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58140 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58140 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58140 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
58150 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
58150 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
58150 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
58150 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
58130 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
58000 จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58000 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58000 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58000 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
58120 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58120 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58120 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58120 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58120 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58120 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58120 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58120 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58110 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58110 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
58110 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
58110 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
58110 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 6 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม รหัสไปรษณีย์ 58140
2. ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม รหัสไปรษณีย์ 58140
3. ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม รหัสไปรษณีย์ 58140
4. ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม รหัสไปรษณีย์ 58140
5. ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม รหัสไปรษณีย์ 58140
6. ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม รหัสไปรษณีย์ 58140
7. ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า รหัสไปรษณีย์ 58150
8. ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า รหัสไปรษณีย์ 58150
9. ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า รหัสไปรษณีย์ 58150
10. ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปางมะผ้า รหัสไปรษณีย์ 58150
11. ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
12. ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
13. ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
14. ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
15. ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
16. ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
17. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
18. ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
19. ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
20. ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
21. ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
22. ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
23. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
24. ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000
25. ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
26. ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
27. ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
28. ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
29. ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
30. ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
31. ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
32. ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย รหัสไปรษณีย์ 58120
33. ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
34. ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
35. ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
36. ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
37. ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
38. ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
39. ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
40. ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
41. ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
42. ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
43. ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
44. ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110
45. ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง รหัสไปรษณีย์ 58110