รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
41250 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41250 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41250 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41250 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41250 ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41250 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41250 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
41110 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41110 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41110 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41110 ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
41110 ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
41370 ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41370 ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41370 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41110 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
41110 สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41370 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41110 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี
41110 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41130 คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
41130 ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี
41130 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี
41130 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
41290 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41290 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41290 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41290 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41310 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
41310 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
41310 นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
41310 นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี
41380 นาแค นายูง อุดรธานี
41380 นายูง นายูง อุดรธานี
41380 โนนทอง นายูง อุดรธานี
41380 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
41210 นางัว น้ำโสม อุดรธานี
41210 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
41210 บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
41210 ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี
41210 สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี
41210 โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี
41210 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
41240 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41240 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41240 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41240 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
41240 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41240 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41190 ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
41190 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
41190 นาคำ บ้านดุง อุดรธานี
41190 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
41190 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
41190 บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี
41190 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
41190 บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
41190 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
41190 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
41190 วังทอง บ้านดุง อุดรธานี
41190 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี
41190 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี
41160 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี
41160 ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี
41160 เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี
41160 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
41160 คำบง บ้านผือ อุดรธานี
41160 จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี
41160 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี
41160 บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี
41160 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
41160 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
41160 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี
41160 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี
41160 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี
41110 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
41110 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
41110 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
41130 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
41130 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
41130 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
41150 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41150 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41150 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41150 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41150 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
41150 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
41150 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41150 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
41150 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41150 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี
41150 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
41000 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41330 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41330 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41000 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41280 คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41280 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41280 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41280 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41280 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
41280 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41230 จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41230 ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41230 นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41230 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
41230 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41230 หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41230 หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
41260 เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี
41260 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
41260 บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
41260 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
41260 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
41260 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
41220 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41360 น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
41220 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41360 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41360 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41220 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
41360 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
41220 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41340 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
41340 นาดี หนองแสง อุดรธานี
41340 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
41340 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41130 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41320 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
41320 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี
41130 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41130 พังงู หนองหาน อุดรธานี
41130 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41130 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
41130 สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41130 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี
41130 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41320 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41130 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 146 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 21 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
2. ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
3. ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
4. ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
5. ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
6. ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
7. ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
8. ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
9. ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
10. ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
11. ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
12. ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
13. ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
14. ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
15. ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
16. ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
17. ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
18. ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
19. ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
20. ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
21. ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
22. ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
23. ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
24. ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
25. ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
26. ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
27. ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
28. ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
29. ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
30. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
31. ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
32. ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
33. ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
34. ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
35. ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
36. ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
37. ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
38. ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
39. ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
40. ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
41. ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
42. ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
43. ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
44. ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
45. ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
46. ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
47. ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
48. ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
49. ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
50. ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
51. ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
52. ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
53. ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
54. ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
55. ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
56. ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
57. ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
58. ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
59. ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
60. ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
61. ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
62. ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
63. ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
64. ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
65. ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
66. ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
67. ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
68. ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
69. ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
70. ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
71. ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
72. ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
73. ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
74. ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
75. ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
76. ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
77. ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
78. ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
79. ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
80. ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
81. ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
82. ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
83. ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
84. ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
85. ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
86. ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
87. ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
88. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
89. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
90. ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
91. ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
92. ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
93. ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
94. ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
95. ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
96. ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
97. ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
98. ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
99. ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
100. ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
101. ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร รหัสไปรษณีย์ 41330
102. ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
103. ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
104. ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
105. ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
106. ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
107. ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
108. ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
109. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
110. ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร รหัสไปรษณีย์ 41330
111. ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
112. ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
113. ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
114. ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
115. ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
116. ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
117. ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
118. ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
119. ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
120. ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
121. ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
122. ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
123. ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
124. ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
125. ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
126. ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
127. ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
128. ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
129. ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
130. ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
131. ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
132. ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
133. ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
134. ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
135. ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
136. ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
137. ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
138. ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
139. ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
140. ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
141. ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
142. ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
143. ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
144. ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
145. ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
146. ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง รหัสไปรษณีย์ 41320
147. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง รหัสไปรษณีย์ 41320
148. ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
149. ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
150. ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
151. ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
152. ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
153. ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
154. ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
155. ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง รหัสไปรษณีย์ 41320
156. ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130