รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
52130 เกาะคา เกาะคา ลำปาง
52130 ท่าผา เกาะคา ลำปาง
52130 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
52130 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง
52130 ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง
52130 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
52130 ศาลา เกาะคา ลำปาง
52130 ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง
52130 ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง
52110 นาแก งาว ลำปาง
52110 บ้านโป่ง งาว ลำปาง
52110 บ้านร้อง งาว ลำปาง
52110 บ้านหวด งาว ลำปาง
52110 บ้านแหง งาว ลำปาง
52110 บ้านอ้อน งาว ลำปาง
52110 ปงเตา งาว ลำปาง
52110 แม่ตีบ งาว ลำปาง
52110 หลวงใต้ งาว ลำปาง
52110 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
52120 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
52120 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
52120 บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง
52120 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
52120 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
52120 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
52120 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
52160 เถินบุรี เถิน ลำปาง
52160 นาโป่ง เถิน ลำปาง
52160 แม่ถอด เถิน ลำปาง
52160 แม่ปะ เถิน ลำปาง
52160 แม่มอก เถิน ลำปาง
52230 แม่วะ เถิน ลำปาง
52160 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
52160 เวียงมอก เถิน ลำปาง
52240 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
52240 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
52240 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
52240 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
52240 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
52000 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
52100 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
52000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
52000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
52000 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
52100 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
52100 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
52100 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
52000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
52000 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
52100 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
52000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
52100 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
52000 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง หมู่ 1-3, 5-9
52220 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง หมู่ 4
52000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
52000 เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
52100 สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
52100 สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
52000 หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
52150 ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
52150 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
52150 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
52150 บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
52150 บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
52150 ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
52150 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง หมู่ 1-5, 7-9
52220 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง หมู่ 6
52150 วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
52150 สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
52150 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
52180 ผาปัง แม่พริก ลำปาง
52230 พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง หมู่ 1-2, 6
52180 พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง หมู่ 3-5, 7-8
52180 แม่ปุ แม่พริก ลำปาง
52180 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
52220 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
52220 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
52220 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง หมู่ 1-3, 7-8
52000 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง หมู่ 4-6
52220 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
52220 สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง
52140 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
52140 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
52140 วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
52140 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
52140 วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
52140 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
52140 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
52140 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
52170 นายาง สบปราบ ลำปาง
52170 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
52170 สบปราบ สบปราบ ลำปาง
52170 สมัย สบปราบ ลำปาง
52210 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
52210 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
52210 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
52210 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
52190 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
52190 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง
52190 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง
52190 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง
52190 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
52190 หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง
52190 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 15 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
2. ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
3. ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
4. ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
5. ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
6. ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
7. ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
8. ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
9. ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
10. ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
11. ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
12. ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
13. ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
14. ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
15. ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
16. ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
17. ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
18. ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
19. ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
20. ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
21. ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
22. ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
23. ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
24. ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
25. ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
26. ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
27. ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
28. ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
29. ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
30. ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
31. ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
32. ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ รหัสไปรษณีย์ 52230
33. ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
34. ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
35. ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
36. ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
37. ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
38. ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
39. ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
40. ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
41. ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
42. ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
43. ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
44. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
45. ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
46. ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
47. ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
48. ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
49. ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
50. ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
51. ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
52. ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
53. หมู่ 1-3, 5-9 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
54. หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
55. ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
56. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
57. ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
58. ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
59. ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
60. ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
61. ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
62. ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
63. ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
64. ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
65. ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
66. หมู่ 1-5, 7-9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
67. หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
68. ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
69. ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
70. ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
71. ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
72. หมู่ 1-2, 6 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ รหัสไปรษณีย์ 52230
73. หมู่ 3-5, 7-8 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
74. ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
75. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
76. ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
77. ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
78. หมู่ 1-3, 7-8 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
79. หมู่ 4-6 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
80. ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
81. ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
82. ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
83. ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
84. ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
85. ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
86. ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
87. ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
88. ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
89. ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
90. ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
91. ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
92. ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
93. ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
94. ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
95. ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
96. ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
97. ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
98. ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
99. ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
100. ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
101. ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
102. ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
103. ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
104. ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190