รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
34270 กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270 หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34170 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34320 กลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 ท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี
34320 โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
34320 บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
34320 บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
34150 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34220 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34220 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34220 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
34220 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
34220 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34000 คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34000 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34000 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34000 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34160 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34160 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34130 กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34330 คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
34330 จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
34330 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34330 นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34330 สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34330 หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34160 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
34160 โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
34160 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
34160 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
34160 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
34280 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34280 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34280 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34280 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34280 พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34280 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34170 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34160 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34160 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34160 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34260 ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี
34260 โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี
34260 ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
34260 ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี
34260 เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี
34260 โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
34260 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
34260 บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
34260 ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
34260 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
34260 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
34230 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
34230 นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี
34230 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
34230 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
34230 บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
34230 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
34230 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
34230 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
34110 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34110 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
34340 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340 ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340 สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340 สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340 สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340 เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34140 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34140 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
34000 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34000 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34190 คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี
34310 ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี
34310 บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
34190 หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี
34310 ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
34250 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34250 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34190 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
34190 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
34190 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
34190 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
34360 ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี
34360 ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี
34360 โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี
34360 โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี
34360 โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี
34360 โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี
34360 บอน สำโรง อุบลราชธานี
34360 สำโรง สำโรง อุบลราชธานี
34360 หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี
34350 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
34350 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี
34350 ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34350 นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี
34350 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี
34350 ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี
34000 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34000 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34000 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 208 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 20 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
2. ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
3. ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
4. ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
5. ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น รหัสไปรษณีย์ 34270
6. ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
7. ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
8. ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
9. ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
10. ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
11. ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
12. ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
13. ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
14. ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
15. ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
16. ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
17. ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
18. ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
19. ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
20. ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
21. ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
22. ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
23. ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
24. ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
25. ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
26. ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก รหัสไปรษณีย์ 34320
27. ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
28. ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
29. ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
30. ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
31. ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
32. ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน รหัสไปรษณีย์ 34150
33. ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
34. ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
35. ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
36. ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
37. ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม รหัสไปรษณีย์ 34220
38. ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
39. ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
40. ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
41. ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
42. ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
43. ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
44. ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
45. ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
46. ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
47. ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
48. ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
49. ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
50. ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
51. ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
52. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
53. ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
54. ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
55. ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
56. ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
57. ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
58. ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
59. ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
60. ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
61. ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
62. ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
63. ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
64. ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
65. ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
66. ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
67. ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
68. ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
69. ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
70. ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
71. ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
72. ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
73. ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
74. ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
75. ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
76. ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
77. ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
78. ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
79. ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
80. ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล รหัสไปรษณีย์ 34130
81. ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
82. ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
83. ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
84. ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
85. ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
86. ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม รหัสไปรษณีย์ 34330
87. ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
88. ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
89. ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
90. ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
91. ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
92. ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
93. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
94. ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
95. ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
96. ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
97. ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย รหัสไปรษณีย์ 34280
98. ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
99. ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
100. ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
101. ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ รหัสไปรษณีย์ 34170
102. ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
103. ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
104. ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม รหัสไปรษณีย์ 34160
105. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
106. ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
107. ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
108. ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
109. ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
110. ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
111. ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
112. ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
113. ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
114. ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
115. ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน รหัสไปรษณีย์ 34260
116. ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
117. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
118. ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
119. ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
120. ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
121. ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
122. ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
123. ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก รหัสไปรษณีย์ 34230
124. ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
125. ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
126. ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
127. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
128. ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
129. ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
130. ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
131. ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
132. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
133. ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
134. ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
135. ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
136. ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
137. ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร รหัสไปรษณีย์ 34110
138. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
139. ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
140. ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
141. ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
142. ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
143. ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร รหัสไปรษณีย์ 34340
144. ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
145. ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
146. ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
147. ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
148. ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
149. ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
150. ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
151. ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
152. ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
153. ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
154. ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
155. ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
156. ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
157. ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ รหัสไปรษณีย์ 34140
158. ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
159. ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
160. ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
161. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
162. ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
163. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
164. ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
165. ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
166. ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
167. ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
168. ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
169. ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
170. ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
171. ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
172. ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
173. ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง รหัสไปรษณีย์ 34310
174. ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
175. ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
176. ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
177. ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง รหัสไปรษณีย์ 34310
178. ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
179. ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
180. ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
181. ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
182. ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
183. ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
184. ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
185. ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง รหัสไปรษณีย์ 34310
186. ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
187. ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
188. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
189. ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
190. ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
191. ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
192. ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
193. ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
194. ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
195. ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
196. ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 34250
197. ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
198. ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
199. ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
200. ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ รหัสไปรษณีย์ 34190
201. ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
202. ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
203. ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
204. ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
205. ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
206. ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
207. ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
208. ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
209. ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง รหัสไปรษณีย์ 34360
210. ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
211. ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
212. ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
213. ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
214. ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
215. ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร รหัสไปรษณีย์ 34350
216. ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
217. ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
218. ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
219. ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000