รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
51160 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
51160 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
51160 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
51180 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
51180 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน
51130 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
51130 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
51130 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
51130 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
51130 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
51120 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
51120 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
51120 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
51120 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
51120 ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
51120 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
51120 ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
51120 มะกอก ป่าซาง ลำพูน
51120 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
51000 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
51000 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
51000 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
51000 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
51000 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
51000 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
51000 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
51000 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
51000 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
51000 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
51150 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
51000 หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
51000 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
51000 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
51150 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
51170 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
51170 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
51170 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน
51140 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
51170 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
51140 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
51110 ก้อ ลี้ ลำพูน
51110 ดงดำ ลี้ ลำพูน
51110 นาทราย ลี้ ลำพูน
51110 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
51110 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
51110 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
51110 ลี้ ลี้ ลำพูน
51110 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
51120 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
51120 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
51120 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดลำพูน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง รหัสไปรษณีย์ 51160
2. ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง รหัสไปรษณีย์ 51160
3. ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง รหัสไปรษณีย์ 51160
4. ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ รหัสไปรษณีย์ 51180
5. ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ รหัสไปรษณีย์ 51180
6. ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
7. ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
8. ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
9. ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
10. ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
11. ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
12. ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
13. ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
14. ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
15. ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
16. ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
17. ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
18. ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
19. ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
20. ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
21. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
22. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
23. ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
24. ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
25. ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
26. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
27. ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
28. ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
29. ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
30. ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ รหัสไปรษณีย์ 51150
31. ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
32. ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
33. ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
34. ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ รหัสไปรษณีย์ 51150
35. ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
36. ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
37. ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
38. ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา รหัสไปรษณีย์ 51140
39. ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
40. ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา รหัสไปรษณีย์ 51140
41. ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
42. ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
43. ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
44. ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
45. ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
46. ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
47. ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
48. ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
49. ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
50. ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
51. ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120