รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
49110 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
49110 คำบก คำชะอี มุกดาหาร
49110 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
49110 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
49110 บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
49110 บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
49110 โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
49110 หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
49110 เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
49140 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49140 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
49140 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49140 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49140 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49140 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
49120 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49120 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49120 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
49120 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
49120 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
49120 โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49120 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49130 กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
49130 โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
49130 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
49130 นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
49130 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
49130 ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
49130 หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
49000 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49000 ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49160 โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49160 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
49160 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49160 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
49160 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
49160 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49150 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
49150 ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร
49150 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
49150 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
49150 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดมุกดาหาร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
2. ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
3. ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
4. ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
5. ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
6. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
7. ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
8. ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
9. ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
10. ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
11. ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
12. ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
13. ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
14. ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
15. ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
16. ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
17. ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
18. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
19. ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
20. ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
21. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
22. ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
23. ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
24. ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
25. ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
26. ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
27. ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
28. ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
29. ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
30. ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
31. ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
32. ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
33. ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
34. ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
35. ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
36. ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
37. ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
38. ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
39. ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
40. ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
41. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
42. ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
43. ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
44. ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
45. ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
46. ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
47. ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
48. ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
49. ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
50. ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
51. ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
52. ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
53. ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150