รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
61120 เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี
61120 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
61120 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
61120 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
61120 ทุ่งนาไทย ทัพทัน อุทัยธานี
61120 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
61120 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
61120 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
61120 หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี
61120 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี
61140 แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี
61140 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
61140 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
61140 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
61140 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
61140 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
61180 บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี
61180 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
61180 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
61180 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
61180 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี
61140 ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
61180 หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
61000 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61000 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61160 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
61160 น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
61160 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
61160 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
61160 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
61160 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
61150 บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
61150 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
61150 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
61150 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
61150 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
61130 ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61130 ห้วยรอบ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61110 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
61170 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
61110 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
61110 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
61110 บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
61110 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
61110 หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
61110 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
61110 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
61110 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
61170 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
61170 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
61170 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุทัยธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
2. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
3. ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
4. ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
5. ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
6. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
7. ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
8. ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
9. ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
10. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทัพทัน รหัสไปรษณีย์ 61120
11. ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
12. ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
13. ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
14. ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
15. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
16. ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
17. ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
18. ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
19. ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
20. ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
21. ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
22. ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่ รหัสไปรษณีย์ 61140
23. ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองการุ้ง รหัสไปรษณีย์ 61180
24. ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
25. ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
26. ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
27. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
28. ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
29. ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
30. ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
31. ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
32. ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
33. ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
34. ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
35. ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
36. ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
37. ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
38. ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
39. ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
40. ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
41. ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
42. ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
43. ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก รหัสไปรษณีย์ 61160
44. ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
45. ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
46. ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
47. ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
48. ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์ รหัสไปรษณีย์ 61150
49. ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
50. ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
51. ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
52. ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
53. ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
54. ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
55. ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
56. ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
57. ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง รหัสไปรษณีย์ 61130
58. ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
59. ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170
60. ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
61. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
62. ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
63. ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
64. ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
65. ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
66. ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
67. ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองฉาง รหัสไปรษณีย์ 61110
68. ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170
69. ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170
70. ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก รหัสไปรษณีย์ 61170