รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
32210 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
32210 คูตัน กาบเชิง สุรินทร์
32210 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
32210 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์
32210 ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
32210 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์
32000 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
32000 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
32000 บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
32000 บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
32000 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
32180 กระหาด จอมพระ สุรินทร์
32180 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
32180 ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์
32180 บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์
32180 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์
32180 เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์
32180 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
32180 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์
32180 หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์
32190 กระเบื้อง ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์
32190 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์
32120 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์
32120 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
32120 ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์
32120 บะ ท่าตูม สุรินทร์
32120 บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
32120 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์
32120 โพนครก ท่าตูม สุรินทร์
32120 เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
32120 หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
32120 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
32130 คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
32130 โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์
32130 ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์
32130 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์
32130 หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์
32230 จรัส บัวเชด สุรินทร์
32230 ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
32230 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
32230 สะเดา บัวเชด สุรินทร์
32230 สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
32230 อาโพน บัวเชด สุรินทร์
32140 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
32140 กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์
32140 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
32140 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
32140 เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์
32140 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
32140 ตานี ปราสาท สุรินทร์
32140 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
32140 ทมอ ปราสาท สุรินทร์
32140 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
32140 บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์
32140 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
32140 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์
32140 ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
32140 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
32140 ไพล ปราสาท สุรินทร์
32140 สมุด ปราสาท สุรินทร์
32140 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
32140 โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์
32140 จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์
32140 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
32140 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
32000 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 ตั้งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 สำโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32000 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
32130 กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
32130 แก รัตนบุรี สุรินทร์
32130 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
32130 ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
32130 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
32130 น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
32130 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
32130 ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
32130 ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
32130 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
32130 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
32130 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
32220 โชคเหนือ ลำดวน สุรินทร์
32220 ตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์
32220 ตรำดม ลำดวน สุรินทร์
32220 ลำดวน ลำดวน สุรินทร์
32220 อู่โลก ลำดวน สุรินทร์
32150 แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์
32150 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
32150 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์
32150 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์
32150 หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์
32110 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
32110 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
32160 แคน สนม สุรินทร์
32160 นานวน สนม สุรินทร์
32160 โพนโก สนม สุรินทร์
32160 สนม สนม สุรินทร์
32160 หนองระฆัง สนม สุรินทร์
32160 หนองอียอ สนม สุรินทร์
32160 หัวงัว สนม สุรินทร์
32150 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
32150 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
32150 ดม สังขะ สุรินทร์
32150 ตาคง สังขะ สุรินทร์
32150 ตาตุม สังขะ สุรินทร์
32150 ทับทัน สังขะ สุรินทร์
32150 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์
32150 บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์
32150 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
32150 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
32150 สะกาด สังขะ สุรินทร์
32150 สังขะ สังขะ สุรินทร์
32170 กระออม สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 ประดู่ สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 ศรีสุข สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 สะโน สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 เสม็จ สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 หนองฮะ สำโรงทาบ สุรินทร์
32170 หมื่นศรี สำโรงทาบ สุรินทร์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสุรินทร์ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ 157 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง รหัสไปรษณีย์ 32210
2. ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง รหัสไปรษณีย์ 32210
3. ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง รหัสไปรษณีย์ 32210
4. ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง รหัสไปรษณีย์ 32210
5. ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง รหัสไปรษณีย์ 32210
6. ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง รหัสไปรษณีย์ 32210
7. ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
8. ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
9. ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
10. ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
11. ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
12. ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
13. ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
14. ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
15. ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
16. ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
17. ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
18. ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
19. ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
20. ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ รหัสไปรษณีย์ 32180
21. ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
22. ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
23. ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
24. ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
25. ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
26. ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
27. ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
28. ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
29. ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี รหัสไปรษณีย์ 32190
30. ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
31. ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
32. ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
33. ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
34. ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
35. ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
36. ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
37. ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
38. ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
39. ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม รหัสไปรษณีย์ 32120
40. ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
41. ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
42. ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
43. ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
44. ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
45. ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด รหัสไปรษณีย์ 32230
46. ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด รหัสไปรษณีย์ 32230
47. ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด รหัสไปรษณีย์ 32230
48. ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด รหัสไปรษณีย์ 32230
49. ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด รหัสไปรษณีย์ 32230
50. ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด รหัสไปรษณีย์ 32230
51. ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
52. ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
53. ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
54. ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
55. ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
56. ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
57. ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
58. ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
59. ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
60. ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
61. ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
62. ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
63. ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
64. ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
65. ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
66. ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
67. ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
68. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
69. ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
70. ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
71. ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
72. ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท รหัสไปรษณีย์ 32140
73. ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
74. ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
75. ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
76. ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
77. ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
78. ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
79. ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
80. ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
81. ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
82. ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
83. ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
84. ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
85. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
86. ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
87. ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
88. ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
89. ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
90. ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
91. ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
92. ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
93. ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
94. ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
95. ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
96. ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
97. ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
98. ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
99. ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
100. ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
101. ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
102. ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
103. ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
104. ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
105. ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี รหัสไปรษณีย์ 32130
106. ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน รหัสไปรษณีย์ 32220
107. ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน รหัสไปรษณีย์ 32220
108. ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน รหัสไปรษณีย์ 32220
109. ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน รหัสไปรษณีย์ 32220
110. ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน รหัสไปรษณีย์ 32220
111. ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
112. ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
113. ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
114. ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
115. ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
116. ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
117. ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
118. ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
119. ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
120. ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
121. ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
122. ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
123. ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
124. ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
125. ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
126. ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
127. ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
128. ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
129. ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
130. ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ รหัสไปรษณีย์ 32110
131. ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนม รหัสไปรษณีย์ 32160
132. ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนม รหัสไปรษณีย์ 32160
133. ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนม รหัสไปรษณีย์ 32160
134. ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนม รหัสไปรษณีย์ 32160
135. ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนม รหัสไปรษณีย์ 32160
136. ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนม รหัสไปรษณีย์ 32160
137. ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนม รหัสไปรษณีย์ 32160
138. ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
139. ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
140. ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
141. ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
142. ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
143. ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
144. ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
145. ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
146. ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
147. ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
148. ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
149. ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ รหัสไปรษณีย์ 32150
150. ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
151. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
152. ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
153. ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
154. ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
155. ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
156. ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
157. ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
158. ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170
159. ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ รหัสไปรษณีย์ 32170