รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
43110 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
43110 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
43110 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
43110 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
43110 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
43110 บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
43110 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
43110 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
43110 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
43110 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
43120 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
43120 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
43120 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
43120 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
43120 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย
43130 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย
43130 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย
43130 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย
43120 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43120 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43120 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
43120 เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43120 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43120 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43120 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
43120 บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
43120 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43120 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43120 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
43000 กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43100 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43100 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43100 สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
43000 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43120 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43120 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย
43120 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
43120 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43120 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43130 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
43130 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
43130 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
43130 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
43100 คอกช้าง สระใคร หนองคาย
43100 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
43100 สระใคร สระใคร หนองคาย
43160 แก้งไก่ สังคม หนองคาย
43160 นางิ้ว สังคม หนองคาย
43160 บ้านม่วง สังคม หนองคาย
43160 ผาตั้ง สังคม หนองคาย
43160 สังคม สังคม หนองคาย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 61 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 6 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
2. ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
3. ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
4. ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
5. ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
6. ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
7. ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
8. ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
9. ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
10. ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
11. ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
12. ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
13. ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
14. ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
15. ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
16. ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
17. ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
18. ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
19. ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
20. ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
21. ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
22. ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
23. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
24. ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
25. ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
26. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
27. ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
28. ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
29. ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
30. ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
31. ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
32. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
33. ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
34. ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
35. ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
36. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
37. ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
38. ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
39. ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
40. ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
41. ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
42. ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
43. ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
44. ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
45. ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
46. ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
47. ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
48. ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
49. ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
50. ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
51. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
52. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
53. ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
54. ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
55. ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
56. ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
57. ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
58. ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
59. ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
60. ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
61. ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
62. ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160