รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
63150 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
63150 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
63150 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
63150 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
63150 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
63150 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
63120 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
63120 ตากตก บ้านตาก ตาก
63120 ตากออก บ้านตาก ตาก
63120 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
63120 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
63120 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
63120 สมอโคน บ้านตาก ตาก
63160 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
63160 ช่องแคบ พบพระ ตาก
63160 พบพระ พบพระ ตาก
63160 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63160 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
63000 เชียงเงิน เมืองตาก ตาก
63000 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
63000 น้ำรึม เมืองตาก ตาก
63000 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
63000 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
63000 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
63000 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
63000 ระแหง เมืองตาก ตาก
63000 วังประจบ เมืองตาก ตาก
63000 วังหิน เมืองตาก ตาก
63000 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
63000 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
63000 หนองหลวง เมืองตาก ตาก
63000 หัวเดียด เมืองตาก ตาก
63140 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
63140 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
63140 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
63140 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
63140 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
63140 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
63110 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
63110 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
63110 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
63110 พะวอ แม่สอด ตาก
63110 มหาวัน แม่สอด ตาก
63110 แม่กาษา แม่สอด ตาก
63110 แม่กุ แม่สอด ตาก
63110 แม่ตาว แม่สอด ตาก
63110 แม่ปะ แม่สอด ตาก
63110 แม่สอด แม่สอด ตาก
63000 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
63000 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
63000 ประดาง วังเจ้า ตาก
63130 บ้านนา สามเงา ตาก
63130 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
63130 ย่านรี สามเงา ตาก
63130 วังจันทร์ สามเงา ตาก
63130 วังหมัน สามเงา ตาก
63130 สามเงา สามเงา ตาก
63170 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
63170 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
63170 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
63170 โมโกร อุ้มผาง ตาก
63170 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
63170 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 8 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
2. ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
3. ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
4. ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
5. ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
6. ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
7. ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
8. ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
9. ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
10. ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
11. ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
12. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
13. ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
14. ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
15. ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
16. ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
17. ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
18. ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
19. ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
20. ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
21. ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
22. ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
23. ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
24. ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
25. ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
26. ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
27. ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
28. ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
29. ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
30. ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
31. ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
32. ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
33. ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
34. ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
35. ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
36. ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
37. ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
38. ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
39. ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
40. ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
41. ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
42. ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
43. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
44. ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
45. ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
46. ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
47. ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
48. ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
49. ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
50. ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
51. ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
52. ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
53. ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
54. ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
55. ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
56. ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
57. ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
58. ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
59. ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
60. ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
61. ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
62. ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
63. ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170