รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
48120 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
48120 ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
48120 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม
48120 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
48120 พนอม ท่าอุเทน นครพนม
48120 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
48120 รามราช ท่าอุเทน นครพนม
48120 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
48120 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม
48110 กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48110 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
48110 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48110 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48110 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
48110 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48110 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
48110 ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม
48110 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม
48110 โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48110 แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48110 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม
48130 ก้านเหลือง นาแก นครพนม
48130 คำพี้ นาแก นครพนม
48130 นาแก นาแก นครพนม
48130 นาคู่ นาแก นครพนม
48130 นาเลียง นาแก นครพนม
48130 บ้านแก้ง นาแก นครพนม
48130 พระซอง นาแก นครพนม
48130 พิมาน นาแก นครพนม
48130 พุ่มแก นาแก นครพนม
48130 สีชมพู นาแก นครพนม
48130 หนองบ่อ นาแก นครพนม
48130 หนองสังข์ นาแก นครพนม
48140 ดอนเตย นาทม นครพนม
48140 นาทม นาทม นครพนม
48140 หนองซน นาทม นครพนม
48180 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม
48180 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม
48180 นางัว นาหว้า นครพนม
48180 นาหว้า นาหว้า นครพนม
48180 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
48180 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
48140 นาเข บ้านแพง นครพนม
48140 นางัว บ้านแพง นครพนม
48140 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
48140 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
48140 โพนทอง บ้านแพง นครพนม
48140 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
48160 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม
48160 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม
48160 โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48160 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48160 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48160 มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48160 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม
48160 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48190 นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
48190 นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
48190 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
48190 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
48190 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
48190 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
48190 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
48000 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48000 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม
48000 คำเตย เมืองนครพนม นครพนม
48000 ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48000 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
48000 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48000 นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48000 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
48000 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม
48000 โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
48000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48000 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48000 หนองแสง เมืองนครพนม นครพนม
48000 อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48170 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม
48170 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม
48170 นาขาม เรณูนคร นครพนม
48170 นางาม เรณูนคร นครพนม
48170 โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48170 เรณู เรณูนคร นครพนม
48170 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
48170 หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม
48130 โคกสี วังยาง นครพนม
48130 ยอดชาด วังยาง นครพนม
48130 วังยาง วังยาง นครพนม
48130 หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม
48150 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48150 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
48150 นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
48150 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
48150 บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48150 โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
48150 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48150 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48150 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 97 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 10 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
2. ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
3. ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
4. ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
5. ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
6. ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
7. ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
8. ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
9. ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน รหัสไปรษณีย์ 48120
10. ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
11. ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
12. ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
13. ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
14. ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
15. ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
16. ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
17. ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
18. ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
19. ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
20. ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
21. ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
22. ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
23. ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
24. ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
25. ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
26. ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
27. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
28. ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
29. ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
30. ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
31. ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
32. ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
33. ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
34. ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
35. ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
36. ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
37. ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหว้า รหัสไปรษณีย์ 48180
38. ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหว้า รหัสไปรษณีย์ 48180
39. ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหว้า รหัสไปรษณีย์ 48180
40. ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหว้า รหัสไปรษณีย์ 48180
41. ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหว้า รหัสไปรษณีย์ 48180
42. ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหว้า รหัสไปรษณีย์ 48180
43. ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
44. ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
45. ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
46. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
47. ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
48. ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง รหัสไปรษณีย์ 48140
49. ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
50. ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
51. ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
52. ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
53. ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
54. ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
55. ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
56. ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลาปาก รหัสไปรษณีย์ 48160
57. ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 48190
58. ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 48190
59. ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 48190
60. ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 48190
61. ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 48190
62. ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 48190
63. ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 48190
64. ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
65. ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
66. ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
67. ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
68. ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
69. ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
70. ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
71. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
72. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
73. ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
74. ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
75. ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
76. ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
77. ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
78. ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
79. ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
80. ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
81. ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
82. ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
83. ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
84. ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
85. ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
86. ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร รหัสไปรษณีย์ 48170
87. ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
88. ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
89. ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
90. ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแก รหัสไปรษณีย์ 48130
91. ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
92. ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
93. ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
94. ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
95. ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
96. ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
97. ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
98. ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150
99. ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม รหัสไปรษณีย์ 48150