รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
66210 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
66210 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
66210 สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66210 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66210 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร
66110 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
66110 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
66110 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
66110 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
66110 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
66150 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร
66110 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร
66110 ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร
66110 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
66150 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
66110 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
66110 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
66110 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
66230 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
66230 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
66150 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
66150 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
66120 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66120 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
66120 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร
66120 ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
66120 ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
66120 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
66210 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66120 วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
66120 ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร
66120 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66130 บางลาย บึงนาราง พิจิตร
66130 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
66130 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
66130 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
66130 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
66130 ทะนง โพทะเล พิจิตร
66130 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66130 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร
66130 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
66130 ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
66130 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
66130 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร
66130 บางคลาน โพทะเล พิจิตร
66130 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
66130 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66130 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
66190 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66190 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66190 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66190 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66190 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66190 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66190 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66000 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร หมู่ 1-2, 5-6, 10-12
66170 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร หมู่ 3-4, 7-9
66170 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66170 ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
66000 สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร
66170 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66140 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
66140 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
66140 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
66220 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66180 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66180 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร
66180 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66180 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66160 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
66160 ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
66160 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
66160 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66160 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
66220 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
66140 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
66140 รังนก สามง่าม พิจิตร
66140 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
66140 หนองโสน สามง่าม พิจิตร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 88 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
2. ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
3. ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
4. ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
5. ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
6. ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
7. ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
8. ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
9. ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
10. ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
11. ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
12. ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
13. ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
14. ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
15. ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
16. ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
17. ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
18. ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
19. ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาทราย รหัสไปรษณีย์ 66230
20. ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาทราย รหัสไปรษณีย์ 66230
21. ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
22. ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
23. ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
24. ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
25. ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
26. ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
27. ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
28. ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
29. ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
30. ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
31. ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
32. ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
33. ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
34. ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
35. ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
36. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
37. ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
38. ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
39. ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
40. ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
41. ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
42. ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
43. ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
44. ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
45. ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
46. ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
47. ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
48. ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
49. ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
50. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
51. ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
52. ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
53. ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
54. ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
55. ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
56. ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
57. หมู่ 1-2, 5-6, 10-12 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
58. หมู่ 3-4, 7-9 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
59. ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
60. ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
61. ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
62. ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
63. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
64. ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
65. ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
66. ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
67. ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
68. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
69. ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
70. ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
71. ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
72. ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
73. ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
74. ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
75. ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
76. ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน รหัสไปรษณีย์ 66220
77. ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
78. ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
79. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
80. ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
81. ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
82. ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
83. ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
84. ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
85. ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
86. ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน รหัสไปรษณีย์ 66220
87. ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
88. ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
89. ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
90. ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140