รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
55220 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
55130 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
55160 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
55160 เชียงคาน เชียงกลาง น่าน
55160 เปือ เชียงกลาง น่าน
55160 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
55160 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
55160 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
55140 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
55140 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
55140 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
55140 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
55140 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
55140 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
55140 ยม ท่าวังผา น่าน
55140 ริม ท่าวังผา น่าน
55140 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
55140 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
55130 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
55130 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
55130 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
55130 และ ทุ่งช้าง น่าน
55150 เชียงของ นาน้อย น่าน
55150 นาน้อย นาน้อย น่าน
55150 น้ำตก นาน้อย น่าน
55150 บ้วใหญ่ นาน้อย น่าน
55150 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
55150 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
55150 สถาน นาน้อย น่าน
55150 สันทะ นาน้อย น่าน
55180 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
55180 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
55180 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
55180 เมืองลี นาหมื่น น่าน
55220 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
55220 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
55220 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
55220 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
55190 บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
55190 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
55190 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
55190 สวด บ้านหลวง น่าน
55120 แงง ปัว น่าน
55120 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
55120 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
55120 ปัว ปัว น่าน
55120 ป่ากลาง ปัว น่าน
55120 ภูคา ปัว น่าน
55120 วรนคร ปัว น่าน
55120 ศิลาเพชร ปัว น่าน
55120 ศิลาแลง ปัว น่าน
55120 สกาด ปัว น่าน
55120 สถาน ปัว น่าน
55120 อวน ปัว น่าน
55000 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
55000 นาปัง ภูเพียง น่าน
55000 น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน
55000 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
55000 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
55000 ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
55000 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
55000 กองควาย เมืองน่าน น่าน
55000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
55000 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
55000 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
55000 นาซาว เมืองน่าน น่าน
55000 ในเวียง เมืองน่าน น่าน
55000 บ่อ เมืองน่าน น่าน
55000 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
55000 เรือง เมืองน่าน น่าน
55000 สวก เมืองน่าน น่าน
55000 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
55170 น้ำปาย แม่จริม น่าน
55170 น้ำพาง แม่จริม น่าน
55170 แม่จริม แม่จริม น่าน
55170 หนองแดง แม่จริม น่าน
55170 หมอเมือง แม่จริม น่าน
55110 กลางเวียง เวียงสา น่าน
55110 ขึ่ง เวียงสา น่าน
55110 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
55110 ตาลชุม เวียงสา น่าน
55110 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
55110 นาเหลือง เวียงสา น่าน
55110 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
55110 น้ำมวบ เวียงสา น่าน
55110 ปงสนุก เวียงสา น่าน
55110 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
55110 แม่สาคร เวียงสา น่าน
55110 แม่สา เวียงสา น่าน
55110 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
55110 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
55110 ส้าน เวียงสา น่าน
55110 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
55110 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
55160 ชนแดน สองแคว น่าน
55160 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
55160 ยอด สองแคว น่าน
55210 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
55210 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
55210 พงษ์ สันติสุข น่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 98 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
2. ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
3. ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
4. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
5. ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
6. ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
7. ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
8. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
9. ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
10. ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
11. ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
12. ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
13. ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
14. ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
15. ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
16. ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
17. ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
18. ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
19. ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
20. ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
21. ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
22. ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
23. ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
24. ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
25. ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
26. ตำบลบ้วใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
27. ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
28. ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
29. ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
30. ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
31. ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
32. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
33. ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
34. ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
35. ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
36. ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
37. ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
38. ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
39. ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
40. ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
41. ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
42. ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
43. ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
44. ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
45. ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
46. ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
47. ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
48. ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
49. ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
50. ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
51. ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
52. ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
53. ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
54. ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
55. ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
56. ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
57. ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
58. ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
59. ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
60. ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
61. ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
62. ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
63. ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
64. ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
65. ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
66. ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
67. ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
68. ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
69. ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
70. ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
71. ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
72. ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
73. ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
74. ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
75. ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
76. ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
77. ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
78. ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
79. ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
80. ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
81. ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
82. ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
83. ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
84. ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
85. ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
86. ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
87. ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
88. ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
89. ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
90. ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
91. ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
92. ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
93. ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
94. ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
95. ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
96. ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
97. ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
98. ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์ รหัสไปรษณีย์ 55210
99. ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์ รหัสไปรษณีย์ 55210
100. ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์ รหัสไปรษณีย์ 55210