รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
96220 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96220 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส
96220 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96220 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
96130 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
96130 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส
96130 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
96110 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
96110 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
96110 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
96110 นานาค ตากใบ นราธิวาส
96110 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
96110 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
96110 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96110 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
96170 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
96170 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96170 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
96170 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
96170 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96170 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96000 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96000 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96000 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96000 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96000 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96180 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
96180 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
96180 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
96180 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
96180 ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
96180 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
96130 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
96130 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96130 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96130 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96220 บองอ ระแงะ นราธิวาส
96130 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96130 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96150 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96150 บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96150 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96150 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
96150 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96150 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96150 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96150 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96150 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96160 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
96160 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส
96160 แม่ดง แว้ง นราธิวาส
96160 โละจูด แว้ง นราธิวาส
96160 แว้ง แว้ง นราธิวาส
96160 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส
96210 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
96210 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
96210 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
96210 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
96210 ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
96210 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96190 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส
96190 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96190 มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96190 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส
96190 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96120 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96120 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96120 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96120 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96140 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
96140 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
96140 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96140 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส
96140 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96140 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
2. ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
3. ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
4. ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
5. ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
6. ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
7. ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
8. ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
9. ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
10. ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
11. ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
12. ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
13. ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
14. ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
15. ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
16. ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
17. ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
18. ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
19. ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
20. ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
21. ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
22. ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
23. ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
24. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
25. ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
26. ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
27. ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
28. ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
29. ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
30. ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
31. ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
32. ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
33. ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
34. ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
35. ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
36. ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
37. ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
38. ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
39. ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
40. ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
41. ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
42. ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
43. ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
44. ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
45. ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
46. ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
47. ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
48. ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
49. ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
50. ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
51. ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
52. ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
53. ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
54. ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
55. ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
56. ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
57. ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
58. ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
59. ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
60. ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
61. ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
62. ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
63. ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
64. ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
65. ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
66. ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
67. ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
68. ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
69. ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
70. ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
71. ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
72. ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
73. ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
74. ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
75. ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
76. ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
77. ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140